Escudo Concello de Vigo

Información económica

Xerencia municipal de urbanismo

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 9 de febreiro de 2021, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 31 de marzo de 2021.

  1. Liquidación 2020