Información económica

Ejecucion Orzamento 2023

Terceiro trimestre

Estado de ejecución do orzamento, do que, en cumprimento do previsto no artícu 207 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regra 52 da Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de Contabilidade Local, e Base 3ª das de Ejecución Orzamentaria para o añou 2023.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100