Medio Ambiente

Contaminación acústica

Nesta páxina poderá encontrar información sobre:

Lexislación

Mapa estratéxico de ruído do Concello de Vigo

A Directiva Europea 2002/49/CE e o desenvolvemento lexislativo estatal que se traduciu na Lei do ruído 37/2003 solicitan a elaboración de mapas estratéxicos de ruído das aglomeracións do estado cunha poboación superior a 250.000 habitantes, ademais da realización dos mapas de ruído das grandes infraestruturas de transporte.

Os mapas de ruído definidos pola Directiva e a Lei do ruído, co obxecto de homoxeneizar os resultados para toda Europa deben de ser realizados cuns métodos de cálculo e uns condicionantes de cálculo mínimos. O obxectivo é obter mapas denominados estratéxicos que serven para tomar decisións a nivel global e non local, as cales precisarían de estudos de detalle que permitan a adopción de solucións a nivel puntual.

A partir dos mapas de ruído, débense obter os indicadores de chan exposto e persoas expostas nas condicións reflectidas por devanditos mapas e segundo os requisitos da citada Directiva.

Revisión do mapa estratéxico de ruído 2017

Revisión do mapa estratéxico de ruído 2013: O artigo 16 da Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído establece que "os mapas de ruído haberán de revisarse e, no seu caso, modificarse cada cinco anos a partir da data de súa aprobación". A Xunta de Goberno Local en sesión do 08/08/2013 aprobou definitivamente a revisión do mapa estratéxico de ruído do Concello de Vigo, tralo correspondente trámite de información pública polo prazo de un mes.

Mapa estratéxico de ruído do Concello de Vigo 2007: O obxectivo deste informe resumen é o de facilitar unha visión de conxunto do resultado obtido coa xeración dos Mapas de Ruído Estratéxicos do municipio de Vigo, considerando os focos de ruído de tráfico, ferrocarril e industria.

Plan de acción contra o ruído no Concello de Vigo

A Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído establece a obriga de aprobar os Plans de acción contra o ruído nas aglomeracións con máis de 250.000 habitantes, como é o caso de Vigo, antes do 18/07/2008.

O Plan de acción contra o ruído no Concello de Vigo ten por obxecto reflectir as medidas a adoptar e as accións a desenvolver para mitigar os niveis de ruído ós que está exposta a poboación do Concello de Vigo de forma global, detectados no mapa estratéxico do ruído aprobado.

Plan de acción do ano 2008

En cumprimento da citada normativa, a Xunta de Goberno Local en sesión do 23/11/2009, aprobou o Plan de acción contra o Ruído.

Plan de Acción do ano 2008

Revisión Plan de acción contra o Ruído, ano 2013

O artigo 24 da Lei 37/2003 do 17 de novembro, do ruído obriga a revisar o plan de acción cada cinco anos.

A Xunta de Goberno Local en sesión do 14 de novembro de 2014, aprobou definitivamente a revisión do Plan de acción contra o ruído do Concello de Vigo.

Revisión Plan de acción contra o Ruído, ano 2018

O artigo 24 da Lei 37/2003 do 17 de novembro, do ruído obriga a revisar o plan de acción cada cinco anos.

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria do 6 de xuño de 2019, aprobou definitivamente o Documento de revisión do Plan de acción contra o ruído do Concello de Vigo.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100