Emprego Local

Axuda á creación de empresas

Coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no Concello de Vigo e apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais póñense en marcha todos os anos o Programa municipal de axudas á creación de empresas.

O Programa de municipal de axudas á creación de empresas ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar anualmente a concesión de axudas municipais para o fomento da creación de empresas no ámbito do concello de Vigo.

Beneficiarios/as

Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial no período indicada na convocatoria anual (enténdese por inicio de actividade a alta no IAE).

Requisitos xerais dos/as beneficiarios/as:

 • Enderezo fiscal e social de empresa en Vigo,
 • Promotor/es en situación de desemprego na data de inicio da actividade empresarial e crear, cando menos, o seu propio posto de traballo.
 • Empresa viable,
 • Empresa de nova creación
 • Que a empresa nin os socios teñan débedas coa administración pública,
 • Que os promotor/es da empresa non desenvolvesen igual ou similar actividade empresarial en Vigo, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade e que non recibisen a dita subvención nos 4 anos anteriores á data de inicio da nova actividade

Axudas e gastos subvencionables:

As axudas son a fondo perdido e subvencionan gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa durante os primeiros meses de actividade. O(s) importe(s) máximo da axuda e/son o importe máximo indicado na convocatoria e sempre co tope do 50% dos gastos efectuados durante o período indicado.

Gastos subvencionables:

 1. a) Gastos de constitución e apertura (visado, honorarios e gastos de proxectos técnicos, licenza de obra e licenza de apertura, alta no Rexistro Mercantil, certificación negativa do nome da sociedade, honorarios de notarías por escrituras públicas, publicación no BORME, Modelo 600 da Xunta de constitución da empresa).
 2. b) Existencias iniciais de mercadorías.
 3. c) Gastos de aluguer de local.
 4. e) Primas de seguros
 5. d) Subministracións e gastos correntes (auga, teléfono, electricidade, gasóleo / gasolina, material de oficina, asesoría, gas e cota mensual dos equipos de seguridade nas súas instalacións).
 6. f) Dereitos de propiedade industria (patentes, modelos de utilidade, deseño industrial, marcas de produtos ou servizos, nomes comerciais e dominio en Internet)
 7. g) Imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), só no caso de ser imprescindible e estar relacionado directamente coa actividade para desenvolver.

No caso de esgotar o orzamento para dita axuda aplicaranse os criterios de avaliación, (Empresas que obtiveron o certificado emitido polo concello de ILE e/ou PEIM, situación social do socios/as promotores/as, número de postos de traballo creados por conta propia ou allea de seis ou máis meses de duración, antigüidade no desemprego dos/as promotores/as e/ou dos/as contratados/as, actividade emerxente ou novo filón de emprego, que estean empadroadas no Concello de Vigo e polo emprego da lingua galega na realización das actividades propias da empresa)

TRAMITACIÓN

O procedemento iniciarase de oficio, tras a aprobación das bases e convocatoria anual pola Xunta de Goberno Local, e tramitarase en réxime de concorrencia competitiva .

A Concellería de Promoción Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado tramitará as solicitudes e, logo do informe da Comisión de Valoración, proporá a concesión e denegación das axudas á Xunta de Goberno Local e o seu acordo será publicado no Taboleiro de Edictos do Concello de Vigo, na páxina web do concello www.vigo.org, e poderase empregar calquera outro medio que se indique nas bases.

Ás bases entrarán en vigor a data seguinte á da súa aprobación en Xunta de Goberno Local e as solicitudes correspondentes poderán presentarse a partir do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial de Pontevedra (BOP).

2012 AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS

Importe total da convocatoria: 50.000,00 €

Núm. solicitudes recepcionadas e tramitadas

64

Núm. axudas concedidas

23

Núm. de axudas denegadas polo baremo

14

Núm. de axudas denegadas por incumprimento ou non achegar a documentación

24

 

AXUDAS CONCEDIDAS

N.Órden Punt.Barem. Expe. Empresa NIF Prop.Subvención


1 30 8900/77 Carmelo Barrios Morales 36069772 2.500
2 25 8906/77 SUER C.B. e27761402 2.500
3 25 8990/77 BABÚ VIGO C.B.   2.500
4 25 8993/77 María Jesús Monzón Frasquet   2.500
5 24,38 9025/77 Elena Cabanelas Cortizo   2.500
6 20,50 9026/77 LA PEZERA DE VIGO S.L.   1.810,15
7 17 9022/77 Purificación Terleiro Beiro   2.500
8 17 9053/77 Adelaida Dominguez García   2.500
9 16 8994/77 María Mercedes Fernández Ramallo   2.274,58
10 16 9008/77 María Teresa Ruíz Gonzalez   2.500
11 16 9010/77 Javier Estévez Taboada   2.500
12 16 9021/77 INNOE C.B.   2.500
13 15 8998/77 Leticia Barreiro González   2.500
14 14,90 9001/77 Carlos Rodriguez Rivero   2.500
15 14 8980/77 Sheila Posada Arcos   2.500
16 13,36 8995/77 Fátima María de Sousa Xavier   2.500
17 13 8903/77 Maximina Teresa Mallo Lagóa   1.243,56
18 13 9028/77 Rogelio García Cañizares   2.500
19 12 8986/77 Lidia Casas Fontán   2.500
20 12 8996/77 Daniel Seguín Fernández   153,33
21 12 9009/77 José Lopez Lobariñas   671,89
22 12 9012/77 Julio César Sosa Fernández   2.500
23 12 8984/77 Fabiań Cacheiro Paradela   1.346,49
TOTAL PRESUPOSTO SUBVENCIÓN 50.000
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100