Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Lexislación ambiental

  • PDF Ordenanza Municipal do Medio Ambiente do Concello de Vigo. Aprobadas polo Pleno da Corporación o 26/05/1994 e publicadas no BOP nº 200, do 18/10/1994. Nota: A "Ordenanza municipal de ruidos e vibracións" (páx. 41-54) foi posteriormente derrogada e substituída pola "Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida por ruidos e vibracións" (Pleno 28/07/2000; BOP nº 198, do 16/10/2000), tamén dispoñible neste sitio.
  • PDF Modificación das disposicións comúns ás Ordenanzas Municipais de Protección do Medio Ambiente.
  • Ordenanza Municipal para a protección e tenencia de animais.A presente ordenza ten por obxecto regulalas condicións de tenencia responsable de animais domésticos ou salvaxes en cautividade, incluso os cualificados como potencialmente perigosos, de xeito que a súa utilización proveitosa polas persoas sexa compatible coa protección dos propios animais e a eliminación dos riscos que poidan derivarse para a vida, saúde e integridade física das persoas e demais animais e a seguridade dos bens, dentro do termo municipal.