Servizos cidade

Patrimonio Histórico

Servizo de Patrimonio Histórico

 • Enderezo: Praza do Rei, 1. 3º andar.
 • Teléfono: 986 810 282.
 • Fax: 986 810 294.
 • Email: ofi.pathis@vigo.org
 • Horario de atención ao público: Luns a venres 9 a 13:30 horas.

Servizos

Segundo a Resolución de Alcaldía de 5 de xullo de 2007, correspóndenlle as seguintes atribucións:

 • A protección, conservación, adecentamento, difusión e fomento do Patrimonio Cultural de Vigo.
 • Adoptar, en caso de urxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens do patrimonio Cultural que viren o seu interese ameazado.
 • Fomentar, en coordinación coa Administración Autonómica, a difusión exterior do Patrimonio Cultural impulsando os intercambios culturais que se estimen oportunos e promovendo a realización de convenios ou acordos dirixidos a este fin.
 • Instar á Administración Autonómica a iniciación de expedientes que teñan por obxecto a declaración dun ben de interese cultural, a súa inclusión no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia ou non Inventario Xeral do devandito Patrimonio.
 • Velar porque tódolos bens que integran o Patrimonio Cultural de Vigo gocen das medidas de protección e conservación axeitadas.
 • O mantemento e conservación do Museo Municipal de Castrelos, especialmente no que se refire á colección arqueolóxica.
 • Instar doutras Administracións Públicas as axudas necesarias para a investigación, documentación, conservación, recuperación, restauración e difusión dos bens integrantes do Patrimonio Cultural de Vigo.
 • Denunciar ante a Administración Autonómica calquera acción ou omisión que constitúa incumprimento das obrigas establecidas na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.
 • Representar ó Concello de Vigo nos seguintes órganos, entidades ou institucións: Padroado da Fundación Liste - Museo Atnográfico de Vigo (Vicepresidencia) e Padroado do Museo Municipal de Castrelos (Presidencia).
 • Desenvolver en tódolos trámites que sexan necesarios o Convenio coa Universidade de Vigo para a investigación e musealización da villa romana de Toralla, así como tódalas autorizacións, concesións, obras e actuacións relacionadas con ese proxecto.
 • En virtude da súa riqueza patrimonial xestionar e coordinar os traballos que se realicen no monte de O Castro que teñan relación coa preservación e posta en valor do patrimonio arqueolóxico municipal.

Lexislación relacionada

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100