Escudo Concello de Vigo

Comercio

Nadal 2020-2021

Tendo en conta a situación sanitaria actual de pandemia existente e que no Rexistro Municipal, ao traballar con cita previa, ten un gran número de citas, recoméndase a presentación das solicitudes mediante rexistro telemático ou correo ordinario, sen menoscabo da presentación polos medios previstos na Lei de Procedemento Administrativo vixente.

Cíes market

  • Anuncio no BOPPO: Aprobación definitiva das "bases que rexerán o outorgamento da autorización administrativa para a xestión e aproveitamento de localizacións para as actividades do nadal durante a campaña do nadal : Cíes market".
  • Anuncio de licitación