Emprego Local

Trámites de Emprego

Lista de trámites

Axudas Municipais á Creación de Empresas 2023

Convocatoria de subvencións para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva de axudas económicas ás empresas de nova creación constituídas legalmente como tales coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.

A finalidade destas axudas é subvencionar parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa durante os primeiros meses de actividade así como, de ser o caso, favorecer ás empresas segundo a situación social e/ou colectivo ao que pertenzan e acredite cada persoa promotora que cree o seu posto de traballo.

A contía máxima da axuda por todos os conceptos a subvencionar será de 3.000,00€ para a beneficiaria e non excederá da contía total do investimento inicial realizado.

Subvencionarase o 50% dos gastos correspondentes aos tres meses anteriores e aos catro meses posteriores ao inicio da actividade empresarial, agás os gastos de constitución e apertura, que poderán corresponder ao período comprendido dende os seis meses antes do inicio da actividade ata a data límite de presentación das solicitudes: Gastos de constitución e apertura, Existencias iniciais de mercadorías, Gastos de alugueiro, Primas de seguros, Gastos da actividade e Dereitos de propiedade industrial.

Se a contía resultante dos gastos da posta en marcha e funcionamento resulta inferior á contía máxima de axuda de 3.000,00€ poderase incrementar segundo a situación social que acredite cada persoa promotora que cree o seu posto de traballo sempre que non exceda da contía total do investimento inicial subvencionable realizado e da contía máxima a subvencionar para cada empresa solicitante desta axuda.

Este incremento será acumulativo, considerando cada situación que resulte acreditada coa documentación presentada coa solicitude.

Se o montante total das solicitudes debidamente presentadas superase o orzamento previsto a Comisión de Valoración realizará proposta de resolución conforme aos criterios de avaliación. Para isto as solicitudes ordenaranse en forma descendente segundo a puntuación obtida tras a aplicación dos criterios de avaliación, sendo o importe a subvencionar o calculado, para cada solicitante, segundo o previsto nas bases reguladoras, ata esgotar a cantidade máxima autorizada.

Servizo de Orientación Laboral (SOL)

Mediante este servizo accédese, mediante cita previa , ao dispositivo municipal que facilita información, apoio e asesoramento nos procesos de busca de emprego das persoas desempregadas de Vigo.

Subvencións para o fomento do emprego de entidades sen ánimo de lucro 2020

Estas axudas están dirixidas a fomentar o emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, co fin de reforzar a súa capacidade de autoorganización e posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción da calidade de vida e benestar social da cidadanía. Con esta medida preténdese reducir, nestes anos de crise, a porcentaxe de desempregados/as na cidade mediante a contratación do maior número de postos de traballo a través da colaboración coas organizacións con presencia na cidade de Vigo, de tal xeito que se mellore a prestación de servizos de información, formación e asesoramento ás persoas en situación de desemprego cara a busca de emprego, o autoemprego e o fomento do emprendemento.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100