Organización Municipal

Pleno

Secretaría do Pleno

 • Enderezo: Praza do Rei 1, 1º . 36202 Vigo.
 • Teléfono: 986 810 163
 • Email: doc.pleno@vigo.org

O Pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía no goberno municipal. Está integrado polos tenentes de alcalde, concelleiros e presidido pola Alcaldía, tenente de alcalde ou concelleiro no que delegue. Controla e fiscaliza os órganos de goberno, exerce a potestade regulamentaria a orzamentaria e demais atribucións que lle outorgan as leis.

As sesións do Pleno poderán ser ordinarias, extraordinarias e urxentes. O Pleno realizará sesións ordinarias unha vez ao mes e extraordinarias cando sexan convocadas con este carácter pola Presidencia, ben a iniciativa propia, ben a solicitude dunha cuarta parte do número legal de membros da Corporación. As sesións extraordinarias e urxentes cando sexan convocadas con tal carácter pola Presidencia, nos supostos en que, por razóns motivadas, non se poida convocar a sesión coa antelación requirida.

O Pleno do Concello de Vigo está formado por 27 concelleiros e concelleiras elixidos democraticamente e estes, á súa vez, elixen ao alcalde ou alcaldesa a quen lle corresponde a Presidencia que poderá delegar, cando o estime oportuno, nun dos concelleiros ou concelleiras. As sesións ordinarias realízanse o ultimo luns non festivo de cada mes ás 09:00 horas en primeira convocatoria e dous días despois á mesma hora en segunda convocatoria.

A súa composición, para o mandato 2019-2023, é a seguinte:

PSdG-PSOE Grupo municipal Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE

 • María del Carmen Silva Rego.
 • Francisco Javier Pardo Espiñeira.
 • Elena Espinosa Mangana
 • María José Caride Estévez
 • Patricia Rodríguez Calviño
 • Yolanda Aguiar Castro
 • Jaime Aneiros Pereira
 • Ángel Rivas González
 • Carlos López Font.
 • Ana María Mejías Sacaluga
 • Olga Alonso Suárez
 • Abel Losada Álvarez
 • Nuria Rodríguez Rodríguez
 • Jose Manuel Fernández Pérez
 • Pablo Luis Estévez Rodríguez
 • María del Carmen Lago Barreiro
 • Gorka Gómez Díaz
 • Ana Laura Iglesias González

PP Grupo municipal Partido Popular

 • Marta Fernández-Tapias Núñez
 • Irene Garrido Valenzuela
 • Luisa María Sánchez Méndez
 • Fernando González Abeijón
 • Jose Miguel Martín  Peña

logo bng Grupo municipal Bloque Nacionalista Galego

 • Xabier Pérez  Igrexas
 • Ana Martínez Piñeiro
 • Filipe Abalde Comesaña

 

Registro do Pleno

O Rexistro do Pleno é o único rexistro habilitado para a recepción de iniciativas e outros documentos presentados por vía electrónica, mediante sinatura electrónica dirixidos ó Pleno e as súas Comisións en asuntos relacionados có seu ámbito de competencias.

Formulario de rexistro do pleno

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100