Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade e outros como as ARIs de Coia e Santa Clara. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar actuacións nestas áreas da cidade.

Aviso Importante: Covid-19

PARA ATENCIÓN PRESENCIAL
IMPRESCINDIBLE SOLICITAR CITA PREVIA
no teléfono 986442560
OBRIGATORIO USO DE MÁSCARA

Para calquera información adicional pode acceder a http://hoxe.vigo.org/

DISCULPEN AS MOLESTIAS

Servizos que se prestan

 

 • Asesoramento técnico, visitas técnicas, suxestións de intervención óptima nos inmobles, supervisión de orzamentos e facturas.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro dos ámbitos e liñas de financiamento:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • IDAE,INEGA, IGAPE, etc...
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores
 • Redacción de documentación técnica para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Seguimento de tramitación das licenzas solicitadas.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Delimitación das Áreas de Rehabilitación declaradas no Concello de Vigo

Na cidade de Vigo están declaradas catro Áreas de Rehabilitación Integral, a do Casco Vello en 1997, en 2003 a do Barrio Histórico de Bouzas e en 2015 declaráronse as Areas de Rexeneración e Renovación Urbana do Grupo de Casas de Santa Clara e a de Bueu-Moaña en Coia, nestá última aprobouse unha ampliación en 2018.

As súas delimitacións pódense consultar nos seguintes enlaces:

Axudas nas ARIs Declaradas

Nestes intres estanse a desenrolar as seguintes actuacións incluídas nas Convocatorias de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integral do Concello:

 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 17ª do Casco Vello, a Fase 12ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 4ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e a Fase 3ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de novembro de 2021.
 •  

 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 16ª do Casco Vello, a Fase 11ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 3ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e a Fase 3ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de novembro de 2021.
 •  

 • As incluídas na Prórroga do Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 (BOE 298 do 10/12/2016), correspondentes coas Fases 13ª, 14ª e 15ª do Casco Vello, as Fases 8ª, 9ª e 10ª do Barrio histórico de Bouzas, as Fases 1ª e 2ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e as Fases 1ª e 2ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de novembro de 2020.

Ao mesmo tempo estase a preparar unha nova convocatoria pública de axudas para as ARIs do Concello, ate que se produza a súa apertura, calquera persoa interesada en recibir información ou en que se realice unha visita ao inmoble a rehabilitar neses ámbitos, pode presentar por rexistro na Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo o seguinte formulario xunto coa documentación acreditativa correspondente (da titularidade do inmoble e o DNI/CIF do solicitante).

 Impreso de solicitude de información e visita   

Normativa Reguladora

Outras axudas complementarias

Neste apartado incorpóranse programas de axudas compatibles coas axudas nas ARIS.

 • RESOLUCIÓN e EXTRACTO do 4 de novembro de 2020 pola que se convoca o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, con carácter plurianual (código de procedemento VI406C)
 • RESOLUCIÓN e EXTRACTO do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares, para o ano 2020 (código de procedemento IN421O).
 • RESOLUCIÓN e EXTRACTO do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables de uso térmico dirixidas a particulares, para o ano 2020 (código de procedemento IN421P)
 • ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se establecen as Bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á súa convocatoria para o ano 2019

Outras axudas

Neste apartado incorpóranse outros programas de axudas non compatibles coas ARIS de Vigo:

 • EXTRACTO e RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020 (códigos de procedemento VI422E, VI408H, VI422F, VI406A e VI426C). Entre as que destacan as Subvencións dos programas de fomento de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021