Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade e outros como as ARIs de Coia e Santa Clara. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar actuacións nestas áreas da cidade.

Aviso Importante: Covid-19

PARA ATENCIÓN PRESENCIAL
IMPRESCINDIBLE SOLICITAR CITA PREVIA
no teléfono 986442560
OBRIGATORIO USO DE MÁSCARA

Debido ao estado de alarma declarado mediante o RD 463/2020, cuxa Disposición Adicional Terceira
establece a SUSPENSIÓN DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS.
Non se preocupe se ten algún trámite pendente. O Concello de Vigo é consciente desta situación.

Para calquera información adicional pode acceder a http://hoxe.vigo.org/

DISCULPEN AS MOLESTIAS

Servizos que se prestan

 

 • Asesoramento técnico, visitas técnicas, suxestións de intervención óptima nos inmobles, supervisión de orzamentos e facturas.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro dos ámbitos e liñas de financiamento:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • IDAE,INEGA, IGAPE, etc...
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores
 • Redacción de documentación técnica para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Seguimento de tramitación das licenzas solicitadas.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Delimitación das Áreas de Rehabilitación declaradas no Concello de Vigo

Na cidade de Vigo están declaradas catro Áreas de Rehabilitación Integral, a do Casco Vello en 1997, en 2003 a do Barrio Histórico de Bouzas e en 2015 declaráronse as Areas de Rexeneración e Renovación Urbana do Grupo de Casas de Santa Clara e a de Bueu-Moaña en Coia, nestá última aprobouse unha ampliación en 2018.

As súas delimitacións pódense consultar nos seguintes enlaces:

Axudas nas ARIs Declaradas

Nestes instres está aberta unha convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integral de "Casco Vello" (fase 17), Bouzas (12ª fase) e "rúas Bueu e Moaña de Coia" (4ª fase) .

O prazo para presentar as solicitudes é do 23 de xuño de 2020 ao 6 de agosto de 2020, ámbolos dous incluídos. Toda a información e os formularios necesarios pódense consultar e descargar dende a  páxina de Convocatorias e Subvencións do Concello de Vigo

A o mesmo tempo estanse a desenrolar as seguintes actuacións incluídas nas Convocatorias de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas Áreas de Rehabilitación Integral do Concello:

 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 16ª do Casco Vello, a Fase 11ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 3ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e a Fase 3ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de novembro de 2021.
 •  

 • As incluídas na Prórroga do Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 (BOE 298 do 10/12/2016), correspondentes coas Fases 13ª, 14ª e 15ª do Casco Vello, as Fases 8ª, 9ª e 10ª do Barrio histórico de Bouzas, as Fases 1ª e 2ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e as Fases 1ª e 2ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de novembro de 2020.

 Impreso de solicitude de información e visita

Normativa Reguladora

Outras axudas complementarias

Neste apartado incorpóranse programas de axudas compatibles coas axudas nas ARIS.

Outras axudas

Neste apartado incorpóranse outros programas de axudas non compatibles coas ARIS de Vigo:

 • EXTRACTO e RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020 (códigos de procedemento VI422E, VI408H, VI422F, VI406A e VI426C). Entre as que destacan as Subvencións dos programas de fomento de mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021
 • Resolución e extracto do 15 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se convocan para o ano 2019, con carácter plurianual (código de procedemento VI422E)
 • RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan de vivenda 2018-2021 e se establecen as bases reguladoras das subvencións correspondentes ás áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago e do Parque Nacional das Illas Atlánticas (códigos de procedemento VI408F e VI408G)
 • EXTRACTO e RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións dos programas de fomento de mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se convocan para o ano 2018, con carácter plurianual. O prazo é de un mes a partir do 22/08/2018.
 • EXTRACTO e ORDE do 18 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións públicas con cargo aos orzamentos xerais do Estado na área de influencia socioeconómica do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e se convocan para o exercicio orzamentario do ano 2018.

non compatibles coas ARIS de Vigo: