Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Oficina de Rehabilitación

Oficina Municipal Xestora da Rehabilitación da Vivienda

A Oficina de Rehabilitación está encargada de tramitar as axudas establecidas e comprometidas para a posta en valor dos ámbitos históricos da cidade e outros como as ARIs de Coia e Santa  Clara e próximamente nas ARIs de Beiramar, San Roque, Espiñeiro-Teis e San Pablo. Suxire intervencións nos espazos públicos, alicientes que se valoran para xerar actuacións nestas áreas da cidade.

Apertura de nova convocatoria
Subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas ARIS de Vigo con financiamento prorrogado do plan estatal de vivenda 2013-2016 e as súas prórrogas, dentro do programa de rexeneración e renovación urbana e rural
(Expediente 3600/431).
Apertura do prazo do 02/05/2022 ata o esgotamento do financiamento de cada convenio.
Bases e documentación na páxina de convocatorias e subvencións

Aviso Importante: Covid-19
PARA ATENCIÓN PRESENCIAL
IMPRESCINDIBLE SOLICITAR CITA PREVIA
OBRIGATORIO USO DE MÁSCARA
Para calquera información adicional pode acceder a http://hoxe.vigo.org/

DISCULPEN AS MOLESTIAS

Servizos que se prestan

 • Asesoramento técnico, visitas técnicas, suxestións de intervención óptima nos inmobles, supervisión de orzamentos e facturas.
 • Información de axudas dos distintos plans de vivenda.
 • Información das axudas compatibles dentro dos ámbitos e liñas de financiamento:
  • Conxuntos históricos,
  • Patrimonio histórico municipal,
  • Consorcio do Casco Vello,
  • IDAE,INEGA, IGAPE, etc...
 • Información aos técnicos encargados da redacción de proxectos de obras maiores
 • Redacción de documentación técnica para a obtención de licenzas de obras menores.
 • Seguimento de tramitación das licenzas solicitadas.
 • Estreita colaboración cos propietarios e propietarias.
 • Colaboración con servizos sociais en casos de insolvencia.

Delimitación das Áreas de Rehabilitación declaradas no Concello de Vigo

Na cidade de Vigo están declaradas oito Áreas de Rehabilitación Integral, a do Casco Vello en 1997, en 2003 a do Barrio Histórico de Bouzas e en 2015 declaráronse as Areas de Rexeneración e Renovación Urbana do Grupo de Casas de Santa Clara e a de Bueu-Moaña en Coia, nestá última aprobouse unha ampliación en 2018 e por último, no ano 2021 declaráronse as Areas de Rehabilitación de Ámbitos Urbanos de Beiramar, San Roque, Espiñeiro-Teis e San Pablo.

As súas delimitacións pódense consultar nos seguintes enlaces:

 

Axudas nas ARIs Declaradas

 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 18ª do Casco Vello, a Fase 13ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 5ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e Fase 4ª de Santa Clara. Ditas actuacións están en proceso de selección e deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de sepembro de 2025
 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 17ª do Casco Vello, a Fase 12ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 4ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e a Fase 3ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de setembro de 2024.
 • As incluídas no Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 (BOE 61 de 10/03/2018), correspondentes coa Fase 16ª do Casco Vello, a Fase 11ª do Barrio histórico de Bouzas, a Fase 3ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e a Fase 3ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de setembro de 2023.
 • As incluídas na Prórroga do Plan Estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 (BOE 298 do 10/12/2016), correspondentes coas Fases 13ª, 14ª e 15ª do Casco Vello, as Fases 8ª, 9ª e 10ª do Barrio histórico de Bouzas, as Fases 1ª e 2ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e as Fases 1ª e 2ª de Santa Clara. Ditas actuacións deberán estar rematadas e xustificadas antes do 30 de novembro de 2022.

Ao mesmo tempo estase a traballar na apertura de futuras convocatorias de axudas para as ARIs do Concello, ate que se produza a súa apertura, calquera persoa interesada en recibir información ou en que se realice unha visita ao inmoble a rehabilitar nos ámbitos ARI, pode presentar por rexistro na Xerencia de Urbanismo do Concello de Vigo o seguinte formulario xunto coa documentación acreditativa correspondente (da titularidade do inmoble e o DNI/CIF do solicitante).

Impreso de solicitude de información e visita   

Normativa Reguladora

 • Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia
  • Real Decreto 853/2021, de 5 de outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivenda social do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia
  • Real Decreto-lei 19/2021, de 5 de outubro, de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia
 • Plan Estatal de Vivenda 2022-2025:
  • Real Decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o Bono de Alugueiro Xove e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.
 • Aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do PEV 2022-2025 e RD 853/2021
  • Resolución do 18 de febreiro de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406E).
  • Resolución do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406F).
  • Resolución do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406G).

Outras axudas complementarias

Neste apartado incorpóranse programas de axudas compatibles coas axudas nas ARIS.

 • Resolución e Extracto do 11 de maio de 2022 pola que se convocan, para a anualidade 2022, as axudas financeiras do programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B).
 • Axudas do Concello de Vigo para a instalación de iluminación en edificios catalogados. Exercicios 2022-2023. (bdns(Identif.):62836).
 • Orde e Extracto do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT104B).
 • Resolución e Extracto do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axudas á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406G).
 • Resolución e Extracto do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea- NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422J e IN422K).
 • Resolución e Extracto do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422L e IN422M).
 • Resolución e Extracto do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento VI400A)
  Correción de erros
 • Resolución e Extracto do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021 (código de procedemento IN421O)
 • Resolución e Extracto do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2021 (código de procedemento IN421P)
 • Resolución e Extracto do 4 de novembro de 2020 pola que se convoca o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, con carácter plurianual (código de procedemento VI406C)

Outras axudas

Neste apartado incorpóranse outros programas de axudas non compatibles coas ARIS de Vigo:

 • Resolución e Extracto do 5 de maio de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406F)
 • Resolución e Extracto do 18 de febreiro de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406E).
 • Resolución do 19 de xaneiro de 2022 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación para o ano 2022 (códigos de procedemento VI422F e VI406A).