Servizos Sociais

Outros programas de Infancia e Familia

Programas de apoio escolar, reforzo educativo, ocio e tempo libre.

Programa Ludopam Teis

Programa realizado polo Plan Comunitario de Teis en colaboración coa Concellería de Política Social que trata de conseguir a normalización necesaria para o desenvolvemento global e efectivo dos nenos e nenas a través do apoio pedagóxico e lúdico-social.

Obxectivos:

  • Fomentar a adquisición e desenvolvemento de habilidades sociais (de comunicación, de relacións interpersoais...) e instrumentais (de organización, de resolución de problemas e toma de decisións...) vinculadas co rendemento escolar e a vida cotiá.
  • Evitar na medida do posible a inadaptación e a exclusión social dos e das menores, artellando unha intervención interdisciplinar que favoreza procesos normalizadores.
  • Ofrecer un recurso adaptado ás novas necesidades das familias traballadoras ou con cargas familiares.
  • Ofrecer un espazo de xogo e interacción social e un servizo de atención controlada aos e ás menores, creando ambientes de participación e diversión.

Persoas destinatarias: Nenos e nenas de 6 a 12 anos, que acoden aos centros educativos públicos do barrio de Teis, en situación de risco e ás súas familias.

Acceso ao programa: A través da derivación dos servizos sociais do Concello de Vigo.

Programa Xinxín

Programa no que se enmarcan accións dirixidas a favorecer o desenvolvemento integral dos rapaces e rapazas en situación de risco e coas que se procura a mellora da súa calidade de vida, trabando sobre o espazo de intervención social  existente entre a detección dun menor nunha situación de risco social e as medidas de protección de Menores da Xunta de Galicia para que os e as menores, na medida do posible, reeduquen a súa conduta e non sexa necesario o internamento.

Programa en colaboración cos equipos de orientación dos centros educativos de referencia e o Programa Espabila da Fundación Juan Soñador.

Obxectivos:

  • Ofertar plataformas de integración desde o tempo libre a menores en situación de risco social, que favorezan procesos normalizadores para o menor.
  • Desenvolver programas de actividades educativas encamiñadas a dar un apoio educativo específico a menores.
  • Compensar socio-educativamente para incrementar as capacidades dos nenos e nenas, mozos e mozas co fin de facilitar a súa integración social e evitar a caída na exclusión, marxinación e inadaptación.
  • Detección precoz de situacións familiares, persoais e sociais que supoñan unha desvantaxe socio-educativa dos participantes.

Persoas destinatarias: Menores de 6 a 17 anos en situación de risco social.

Acceso ao programa: Derivación dos servizos sociais do Concello de Vigo.

Colaboracións con entidades sociais

Programa Caixaproinfancia

Iniciativa da Obra Social "La Caixa" dirixida á infancia en situación de pobreza económica e vulnerabilidade social coa finalidade de promover e apoiar o seu desenvolvemento dun modo integral, favorecendo e apoiando as políticas de mellora da equidade, cohesión social e de igualdade de oportunidades para a infancia e as súas familias.

O Concello apoia o proxecto e colabora na súa implementación no municipio mediante o convenio de colaboración asinado o 1 de abril de 2016 entre a Consellería de Política Social, o Concello de Vigo e a Fundación “La Caixa”.

O territorio elixido para desenvolvelo é o formado polas UTS das zonas de Rivera Atienza e o Calvario por terse detectadas problemáticas de familias en situación de vulnerabilidade e menores en situación desfavorecida.

Destinatarios: O programa diríxese a nenos, nenas e adolescentes de entre 0 e 16 anos cuxas familias, en situación de pobreza económica relativa ou extrema, son susceptibles de estar ou están en proceso de atención e/ou acompañamento social e presentan carencias nas súas necesidades sociais.

Convenio coa entidade “Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui”

A Concellería de Política Social colabora coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS) no desenvolvemento do “Programa Vacacións en paz”, que posibilita o desprazamento de nenos e nenas saharauis desde os campamentos de refuxiados de Tindouf (Alxeria) ata a nosa cidade para seren acollidos por familias viguesas durante os meses de xullo e agosto.

O obxectivo do acollemento familiar temporal é evitar a estancia dos nenos e nenas nos campamentos durante os meses de verán, nos que se acadan temperaturas de máis de 50º no deserto, ofertándolles unha alternativa de lecer e tempo libre e facilitándolles asistencia médica e alimentación.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100