Vías e Obras

Trámites de Vías e Obras

Lista de trámites

Limpeza de Acometidas, Canos e Desaugadoiros

Trámite necesario para a solicitude de limpeza de acometidas, canos e desaugadoiros.

Mantemento de Viais Públicos

Comunicación dos desperfectos ou deterioro en viais públicos, rúas ou beirarrúas de propiedade municipal para reparación.

Permiso de Calas para Conexión ao Abastecemento e/ou Saneamento Municipal

Estes permisos comprenden a apertura de zanxas, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas, camiños e demais vías públicas locais, para a instalación e reparación de cañerías, conduccións e outras instalacións, así como calquera remoción de pavimento ou beirarúa na vía pública.

Permiso de Calas para Conexión aos Servizos de Gas, Eléctricos ou de Telecomunicaciones (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 2 de 3

Unha vez concedida a licenza e, no seu caso, a autorización para o aproveitamento do dominio público e antes da súa presentación ante a Comisión Mixta de Seguimento de Obras na Vía Pública para a súa programación, o solicitante deberá cubrir este formulario.

Permiso de Calas para Conexión aos Servizos de Gas, Eléctricos ou de Telecomunicacións (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 1 de 3

Estes permisos comprenden a apertura de zanxas, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas, camiños e demais vías públicas locais, para a instalación e reparación de cañerías, conduccións e outras instalacións, así como calquera remoción de pavimento ou beirarúa na vía pública.

Permiso de Obra Menor (Averias) para Calas (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 1 de 3

Estes permisos comprenden a apertura de zanxas, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas, camiños e demais vías públicas locais, para a instalación e reparación de cañerías, conduccións e outras instalacións, así como calquera remoción de pavimento ou beirarúa na vía pública.

Terán a consideración de obras menores aquelas de conservación, mantemento e arranxo de avarías, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

a) Xeométricas:

- No solo: Lonxitude máxima: 6 m

- No subsolo: Ademais, profundidade máxima: 4,5 m

b) Temporais:

O prazo de execución non poderá superar os 5 días hábiles.

En todo caso, a obra menor non poderá pasar dos 20 metros cuadrados.

Permiso de Obra Menor (Averias) para Calas (para Empresas con Convenio co Concello de Vigo) - Paso 2 de 3

Unha vez concedida a licenza e, no seu caso, a autorización para o aproveitamento do dominio público e antes da súa presentación ante a Comisión Mixta de Seguimento de Obras na Vía Pública para a súa programación, o solicitante deberá cubrir este formulario.

Reparación de Lavadoiros e/ou Fontes Públicas

Comunicación ao Concello dos desperfectos ou deterioro de lavadoiros e/ou fontes públicas para reparación.

Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público. Arranxo de Avarías (Obra menor)

Considéranse obras menores en terreos de dominio público, aquélas de conservación, mantemento e arranxo de avarías, sempre que cumpran as seguintes condicións:

a) Xeométricas:

No solo: Lonxitude máxima: 6 metros.

No subsolo: Ademais, profundidade máxime: 4,5 metros.

b) Temporais: O prazo de execución non poderá superar os 5 días hábiles.

En todo caso, a obra menor, non poderá sobrepasar os 20 metros cadrados.

Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Canalizaciones

Terán a consideración de canalizacións todas as aperturas de solo ou pavimento que tendo carácter lineal, as súas características superen os máximos establecidos para as calas. O carácter lineal virá dado polo feito de que a lonxitude da apertura de solo ou pavimento sexa como mínimo dez veces maior que a da súa anchura.

A efectos desta Ordenanza entenderanse incluidas nas canalizacións que afecten á calzada, non só a principal, senón as secundarias que a leven ata o bordo da beirarrúa necesarias para dar servizo a todos os futuros usuarios.

En consecuencia, e a estes efectos, as licenzas para acometidas comprenderán só aquélas que se executen en beirarrúas.

Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Gran Cala

Terán a consideración de grandes calas todas as aperturas de solo ou pavimento que non tendo carácter lineal as súas dimensións e características superen os máximos establecidos para as calas.

Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Obras diversas

Neste caso e, ante a imposibilidade de determinar a documentación a aportar así como a correspondente autoliquidación dos tributos e/ou impostos, o técnico competente na materia estudará cada caso concreto para determinar a documentación precisa e os sucesivos trámites para a tramitación da correspondente licenza.

Solicitude / Autoliquidación de Licenza para Obras en Dominio Público: Realización de Cala

Terán a consideración de calas todas as aperturas de solo ou pavimento que conten coas seguintes características:

a) Xeométricas:

Anchura máxima: 1,5 m

Lonxitude máxima: 25 m

Profundidade máxima: 4,5 m

No caso de que se sobrepase a anchura máxima e sen sobrepasar os 3 metros, a superficie afectada non superará os 20 metros cadrados.

No caso de que afecte á rede viaria, a totalidade do perímetro do preceptivo balizamento non suporá o corte total do tráfico en ningún dos sentidos de circulación permitidos en dita vía.

b) Temporais: O Prazo de execución non poderá superar os 5 días hábiles.

Considérase acometida a obra realizada para levar o servizo dende o final da canalización ata os inmobles.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100