Escudo Concello de Vigo

Servizos cidade

Medio Ambiente

Oficina de Medio Ambiente
  • Enderezo: Praza do Rei, s/n, 2º andar. 36201 Vigo - Pontevedra
  • Teléfono: 986 810 210 / 986 810 204
  • Email: ofi.mambiente@vigo.org
  • Horario: De 9 a 13:30 horas

Dende o Concello impulsáronse diversos programas verbo da preservación co contorno nos últimos anos. No 2000 constituíuse o Consello Sectorial de Medio Ambiente, órgano no que están representados os principais axentes relacionados coa protección da natureza, con voz e con voto para o debate.

O Concello foi un dos pioneiros elaborando un mapa de ruídos da cidade. A xestión dos recursos naturais abrangue áreas tan distintas como a catalogación de especies, a divulgación da riqueza natural, a educación ambiental, o establecemento de itinerarios e a conservación dos espacios de interese.