Oficina de asistencia en materia de rexistro

Funcións

Entre as funcións da OAR atópanse as seguintes:

 • A dixitalización das solicitudes, escritos e comunicacións en papel que se presenten ou sexan recibidos na Oficina e diríxanse a calquera órgano, organismo público ou entidade de dereito público de calquera Administración Pública, así como a súa anotación no Rexistro Electrónico Xeneral ou Rexistro electrónico de cada organismo ou entidade segundo corresponda, para o que se deberá solicitar a acreditación da identidade.
  Como regra xeral, a OAR dixitaliza (escanea) a solicitude e demais documentos presentados polos cidadáns, que lle serán devoltos no mesmo momento, xunto co recibo que acredite a súa presentación.
  Non poderán ser dixitalizados os documentos que a norma dispoña que deben ser orixinais e deban ser conservados polo órgano competente para a súa tramitación, preséntense en sobre pechado ou estean contidos nun soporte físico non susceptible de ser dixitalizado (como un CD- ROM ou un pendrive).
 • Asistir ás persoas interesadas non obrigadas a empregar medios electrónicos no uso dos devanditos medios cando o soliciten, en todo o relativo á identificación dixital, firma electrónica, presentación de solicitudes e obtención de copias, prestando cuantos medios fosen necesarios
 • A anotación, no seu caso, dos asentos de saída que se realicen conforme a lei de procedemento administrativo común.
 • A emisión do correspondente recibo que acredite a data e hora de presentación de solicitudes, comunicacións e documentos que presenten as persoas interesadas.
 • A expedición de copias electrónicas auténticas.
 • A información en materia de identificación e firma electrónica, para a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións a través de medios electrónicos nos trámites e procedementos para os que se conferiu habilitación.
 • A identificación ou firma electrónica do interesado, cando se trate dunha persoa non obrigada á relación electrónica coa Administración, nos procedementos administrativos para os que se previu habilitación.
 • A práctica de notificacións, no ámbito de actuación da Oficina, cando o interesado ou o seu representante comparezan de forma espontánea na Oficina e solicite a comunicación ou notificación persoal nese momento.
 • A comunicación ás persoas interesadas do código de identificación do órgano, organismo público ou entidade á que se dirixe a solicitude, escrito ou comunicación.
 • Prestar información xeral de calidade, actual e veraz sobre os servizos e prestacións do Concello, así como os seus dereitos e garantías. Esta información será sinxela, comprensible e adaptada ás persoas con discapacidades ou con dificultades na comprensión.
 • Asesorar no exercicio de dereito de acceso á información pública en materia de transparencia, así como orientar e difundir a consulta de información no Portal de Transparencia do Concello de Vigo.
 • Guiar no procedemento e exercicio para a presentación de queixas e suxestións.
 • Informar sobre o estado de tramitación dos procedementos nos que as persoas teñan a condición de interesada cando así o solicite expresamente e sen prexuízo dos servizos e oficinas tramitadoras, sempre e cando a información figure dispoñible na Carpeta Cidadá ou Sede Electrónica.
 • Calquera outra que se derive da normativa vixente ou se determine regulamentariamente ou a través de instrucións do servizo e que se vincule ao impulso da administración dixital e a asistencia á cidadanía. )
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100