Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Planeamento vixente

Sentenza do Tribunal Supremo do 10 /11/2015 Nulidade do PXOM-08
( Recurso casación núm. 1658/2014 ).

Acordo extinción suspensións de licenzas.
Acordo do Pleno do Concello para declarar extinguidos os acordos de suspensión de licenzas en  determinados núcleos do pxom 1993. Expte 92223/421.Listado de nucleos

O planeamento vixente na actualidade no Concello de Vigo é o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo, aprobado definitivamente por acordo do Consello da Xunta de Galicia de 29.04.1993, coas súas modificacións puntuais, habida conta da declaración de nulidade contida na sentenza de 10 de novembro de 2015 do Tribunal Supremo que afectou ás ordes da Conselleira da CPTOPT do día 16.05.2008 de aprobación definitiva e parcial do PXOM (DOG nº. 106, do día 03.06.2008; BOP nº. 151, do 06.08.2008) e do Conselleiro da CMATI do 13.07.2009 de aprobación do documento de cumprimento da Orde do día 16.05.2008 (DOG nº. 144, do día 24.07.2009; BOP nº. 175, do día 10.09.2009).

Débese precisar que o planeamento xeral vixente con anterioridade ao 2008, coñecido como PGOU 93 ou Plan Xeral de 1993, en realidade trátase do denominado Expediente de subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 á LASGA (Lei 11/85, de 22 de agosto de adaptación do solo a Galicia. A aprobación definitiva de dito PXOU 1993 foi publicada no DOG nº 87 o día 10/05/1993 e a súa normativa foi publicada no B.O.P nº 133, o 14 de xullo de 1993

O Pleno Concello de Vigo, en sesión extraordinaria e urxente, do 18.12.2015, adoptou o seguinte acordo: “

Primeiro: Proceder á elaboración dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal adaptado a lexislación vixente que substitúa ao actual Plan Xeral de Ordenación Urbanística de 1993, nomeado de “Subsanación de Deficiencias na Adaptación do PXOU á Lei 11/1985, de 22 de abril, de Adaptación da do Solo a Galicia” conforme coas disposicións normativas contidas na lexislación urbanística vixente, así como en concordancia coas lexislación de solo, ambiental e sectorial de aplicación.

Segundo: Encomendar á Xerencia Municipal de Urbanismo a tramitación do procedemento de aprobación do novo PXOM e a realización dos traballos necesarios para a elaboración do novo documento, sen prexuízo da contratación daqueles traballos ou asistencias que, de ser o caso, resultasen precisas a tal efecto”.

O procedemento técnico e administrativo de dito expediente de revisión do planeamento xeral estase a tramitar co número de expediente 15313/411.

O Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU93) é a norma xurídica de obrigado cumprimento para a cidadanía e a Administración. Comprende e regula as accións e proxectos de renovación e crecemento do Concello de Vigo.

Modificacións Puntuais do PXOU93 con Aprobación Definitiva

 • Modif. Puntual nº 3 Terreo Colindante Iglesia Calvario
  • expediente 2363/411 aprobado definitivamente
 • Modif. Puntual nº 10 PXOU Ambito A Bouza Sur
  • expediente 4168/411 aprobado definitivamente en data 30/12/97
 • Modif. Puntual Nº 14 Parcela En Teis
  • expediente 4379/411 aprobado definitivamente en data 02/03/98
 • Modif. Puntual Nº 15 Ampliacion Servicios Institucional Coia
  • expediente 4453/411 aprobado definitivamente en data 29/05/98
 • Modif. Puntual Nº 16 Ficha Area Peri II-05 Rocio
  • expediente 4219/411 aprobado definitivamente en data 11/11/99
 • Modif. Puntual Nº 17 Vial Seminario-Corredoira
  • 4781/411 aprobado definitivamente en data 27/03/00
 • Modif. Puntual Nº 18 1ºcinto Circunvalacion-Acceso Porto Bouzas
  • expediente 5580/411 aprobado definitivamente en data 28/01/02
 • Modif. Puntual Nº 21 Sistema Viario A-9/Sanjurjo Badia
  • expediente 6109/411 aprobado definitivamente en data 15/05/01
 • Modif. Puntual Nº 23 Ficha Peri IV-01 San Roque A
  • expediente 6527/411 aprobado definitivamente en data 29/07/02
 • Modif. Puntual Nº 26 Reordenacion Viais Zona Meixoeiro e Acceso ó Hospital
  • expediente 7545/411 aprobado definitivamente en data 07/06/05
 • Modif. Puntual PXOU Relativa Subestacion do Castro
  • expediente 8661/411 aprobado definitivamente en data 18/01/05

Planeamento de Desenvolvemento en Tramitación

Plan Especial de Reforma Interior da UE Industrial II-04 Santo André de Comesaña. Aprobación inicial XGL 01/09/2022 (16958/411) 

Plan Especial de Reforma Interior da Unidade de Actuación UA 3 Montana. Aprobación inicial XGL 13/04/2022 (15903/411)

Planeamento de Desenvolvemento Aprobado

Planes Especiales de Reforma Interior Estudos de Detalle Unidades de Actuación Planes Parciales

Planeamento Especial

Plan Especial e Catálogo Complementario de Edificios, Conxuntos e Elementos a Conservar (PEEC) Modificación Puntual PEEC – Couzada 51 “Pueblo Gallego” (Aprobado definitivamente 03/07/1998) Estudio de Detalle. Cuarteirón nº 63 do P.E.E.C Estudio de Detalle. Cuarteiróns Nº 66, 67, 95 e 96 do P.E.E.C

Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Vello.

 • Versión guiada: Aprobación definitiva de 12-04-2007. Acceso á versión guiada en galego que inclúe: memorias, planos, fichas e anexos.

Plan Especial de Protección e Reforma Interior (PEPRI) do Casco Histórico de Bouzas

Outros Planes Especiais

Planes Especiais de Mellora do Núcleo

Plan Especial de Reforma Interior PERI IV-01 San Roque A

Modificación de uso

Xestión / Execución do Planeamento

Proxecto de Modificación Puntual do Proxecto de Compensación do Plan Parcial Quirós parcela 30 (expte. 5294/401)
 1. Resolución da Vicepresidenta da Xerencia municipal de Urbanismo, de data 06/10/2022
 2. Certificación do Consello da Xerencia municipal de Urbanismo, celebrado en data do 11/10/2022
 3. Dilixencia de ordenación, de data 15/04/2021, do TSX de Galicia Con/Ad Sec. 2 - 002 A Coruña
 4. Acta da reunión da asemblea xeral extraordinaria da Xunta de Compensación P.P. Quirós, celebrada en data do 30/11/2021
 5. Modificación puntual da parcela nº 30 do proxecto de compensación do Plan Parcial Quirós por sentenza do TSXG 00049/2021
 6. Planos de ordenación urbanística U-01a e U-01b
 7. Anuncio de información pública no BOP do 25/10/2022
Proxecto de equidistribución polo sistema de concerto do polígono único da área de reparto en solo urbano non consolidado AR I-01 Barrio do Cura, delimitada pola modificación puntual do PXOU do Concello de Vigo para a reordenación do dito ámbito. Aprobación definitiva XGL 12/05/2022 (expte. 5281/401)class="enderezo">

Convenios Urbanísticos

Convenios urbanísticos relativos ao planeamento en vigor:

Proxectos de Urbanización