Información económica

Exercicio 2008

Orzamento

O Pleno do Excmo Concello de Vigo, na sesión celebrada o 20 de decembro de 2007, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello e os seus Organismos Autónomos (Instituto Municipal dos Deportes, Parque das Ciencias Vigo-Zoo, Escola Municipal de Artes e Oficios e Xerencia Municipal de Urbanismo), publicado no Boletín Oficial da Provincia Nº 248 de 27 de decembro de 2007

  Orzamento Concello:

Liquidación e Conta Xeral

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 2 de marzo de 2009, dando conta o Pleno do Concello na sesión do 30 de marzo de 2009.

Conta Xeral, Rendida por Resolución da Alcaldía de data 15 de maio de 2009, Ditaminada pola Comisión Especial de Contas do 29/05/2009.

 

Concello de Vigo

 

 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do resultado económico patrimonial
 • Variación capital circulante
 • Cadro de financiamento
 • Estado de tesoureria
 • Liquidación do orzamento de gastos
 • Liquidación do orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado da débeda. Capitais
 • Exercicio corrente. Modificación de crédito no Orzamento de gastos
 • Estado do remanente de tesourería
 • Recadación exercicios pechados
 • Recadación exercicio corrente
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Estado de situación do orzamento de gastos
 • Estado de situación do orzamento de ingresos
 • Indicadores:
 • Consolidado:
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Estado de situación do orzamento de gastos
 • Estado de situación do orzamento de ingresos
 • Estabilidade orzamentaria con axustes 
 • Estado do remanente de tesourería
 • Conta do resultado económico patrimonial
  •  

   Organismos Autonomos

    

            

   

  Concello de Vigo

  Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100