Información económica

Estados contables da entidade

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 9 de febreiro de 2021, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 31 de marzo de 2021.

 1. Acredores non orzamentarios
 2. Debedores non orzamentarios
 3. Comparativo por capítulos do estado de gastos
 4. Comparativo por capítulos do estado de ingresos
 5. Dereitos anulados corriente
 6. Dereitos cancelados corriente
 7. Dereitos anulados pechados
 8. Dereitos cancelados pechados
 9. Desviacións de financiamento por axente
 10. Débedas coas administracións públicas
 11. Devolucións de ingresos
 12. Estado de modificacións de créditos
 13. Estado de tesourería
 14. Execución proxectos de gasto
 15. Partidas pendentes de aplicación, cobros
 16. Partidas pendentes de aplicación, pagos
 17. Liquidación do estado de gastos funcional e económica por capítulos
 18. Liquidación do estado de gastos por aplicacións
 19. Liquidación do estado de gastos programas e capítulo
 20. Liquidación do estado de gastos áreas - capítulos
 21. Liquidación do estado de gastos por capítulo, artículo, económica
 22. Liquidación do estado de ingresos por capítulo
 23. Liquidación do estado de ingresos por subconceptos
 24. Liquidación do estado de ingresos por capítulo, artículo, concepto
 25. Liquidación do estado de ingresos resumo por exercicio
 26. Recadación do exercicio corrente
 27. Recadación neta do exercicio corrente
 28. Recadación de exercicios pechados
 29. Remanente de tesourería
 30. Remanentes de crédito
 31. Resultado orzamentario
 32. Resumo por capítulos do estado de orzamentos pechados de gastos
 33. Resumo por capítulos do estado de orzamentos pechados de ingresos
 34. Resumo por exercicios do estado de orzamentos pechados de ingresos
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100