Información económica

Exercicio 2012

Orzamento

O Pleno do Excmo Concello de Vigo, na sesión celebrada o 4 de xuño de 2012, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello e os seus Organismos Autónomos Administrativos (Instituto Municipal dos Deportes, Parque das Ciencias Vigo-Zoo, Escola Municipal de Artes e Oficios e Xerencia Municipal de Urbanismo). Publicado no Boletín Oficial da Provincia Nº 113 de 13 de xuño de 2012.

 

Liquidación

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 5 de febreiro de 2013. dando conta o Pleno do Concello na sesión do 25 de febreiro de 2013.

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 4 de abril de 2013. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 29 de abril de 2013. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 5 de agosto de 2013. Enviada ao Tribunal de Contas en data 30/08/2013, número rexistro TELE/2013/87.

 Concello de Vigo

Organismos Autonomos

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100