Organización Municipal

Rexistro de Intereses

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de abril, reguladora das bases do réxime local, as persoas cuxos datos de identidade se consignan, formulan declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, así como a declaracións dos seus bens patrimoniais e manifestan, baixo a súa responsabilidade, que os datos que expón son certos.

Grupo Político Mixto

Membro da Corporación non adscrito

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100