Web Municipal

Accesibilidade web

Declaración de accesibilidade

Introdución

O Concello de Vigo comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, polo que se traspone a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://hoxe.vigo.org/, excluíndo os contidos incrustados provenientes doutros dominios.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polos seguintes motivos:
 1. Falta de conformidade con Real Decreto 1112/2018

  1. É posible que non se proporcionen en todos os casos un modo de operación que facilite unha saída falada dos subtítulos dispoñibles. [requisito número 7.1.5 da norma UNE-EN 301549:2022 Subtítulos falados]
  2. Algunha páxina incorpora reprodutor de vídeo que non dispón dun modo para seleccionar e reproducir audiodescripciones dispoñibles [requisito número 7.2.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Reprodución de audiodescripción]
  3. Algunhas imaxes non están etiquetadas ou teñen unha alternativa textual xenérica [requisito número 9.1.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Contido non textual].
  4. Algúns vídeos pregrabados no sitio web non dispoñen de audiodescripción ou medios alternativos [requisitos número 9.1.2.3 e 9.1.2.5 da norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripción ou medios alternativos (gravado)].
  5. Nalgunha páxina a información, estrutura e relacións non están determinadas por software ou non teñen alternativa como texto [requisito número 9.1.3.1 de ÚNEA-EN 301549:2022 De información e relacións].
  6. Nalgunha páxina utilizouse a cor como único medio visual para transmitir información, indicar unha acción, provocar unha resposta ou distinguir un elemento visual [requisito número 9.1.4.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Uso da cor].
  7. Nalgunha páxina a relación de contraste en texto podería non ser de polo menos 4.5:1 [requisito número 9.1.4.3 da norma UNE-EN 301549:2022 Contraste mínimo].
  8. Nalgunha páxina o contido pode perder funcionalidade ou información ao ampliar o contido [requisito número 9.1.4.10 da norma UNE-EN 301549:2022 Reaxuste do texto].
  9. De maneira puntual algunha información en movemento automático non dispón de controis para pausar, controlar ou ocultar a información [requisito número 9.2.2.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Pór en pausa, deter, ocultar].
  10. De maneira puntual algún enlace podería non ter definido o propósito específico de maneira textual [requisito número 9.2.4.4 da norma UNE-EN 301549:2022 Propósito de enlácelos].
  11. Hai campos de entrada de datos con capacidade de detección automática de erros que non identifican onde ou como se produce devandito erro [requisito número 9.3.3.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Identificación de erros].
  12. De maneira puntual podería existir algún erro de entrada nalgún campo/formulario do que non se notificase ao usuario a suxestión para solucionalo [requisito número 9.3.3.3 da norma UNE-EN 301549:2022 Suxestión ante erros].
  13. Nalgunha páxina os compoñentes de interfaz de usuario como elementos de formulario, enlaces e compoñentes xerados por script non seguen a estrutura recomendada polas pautas de accesibilidade [requisito número 9.4.1.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Nome, función, valor].
  14. Algunhas imaxes non están etiquetadas ou teñen unha alternativa textual xenérica [requisito número 10.1.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Contido non textual].
  15. Nalgún documento a información, estrutura e relacións non están determinadas por software ou non teñen alternativa como texto [requisito número 10.1.3.1 de ÚNEA-EN 301549:2022 De información e relacións].
  16. Puntualmente algún documento podería non ter identificado o título da páxina [requisito número 10.2.4.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Titulado de páxinas].
  17. Nalgún documento a navegación secuencial mediante o teclado podería non ter unha orde consistente [requisito número 10.2.4.3 da norma UNE-EN 301549:2022 Orde do foco].
  18. De maneira puntual algún enlace podería non ter definido o propósito específico de maneira textual [requisito número 10.2.4.4 da norma UNE-EN 301549:2022 Propósito de enlácelos].
  19. Pode haber algún encabezado ou algún nome de control que non sexa suficientemente descritivo do seu propósito [requisito número 10.2.4.6 da norma UNE-EN 301549:2022 Encabezados e etiquetas].
  20. De maneira puntual algunhas etiquetas que acompañan aos controis non teñen o mesmo nome [requisito número 10.2.5.3 da norma UNE-EN 301549:2022 Inclusión da etiqueta no nome].
  21. Nalgunha páxina non se indica a linguaxe por defecto que se utiliza [requisito número 10.3.1.1 da norma UNE-EN 301549:2022 Linguaxe da páxina].
  22. Nalgún documento os compoñentes de interfaz de usuario como elementos de formulario, enlaces e compoñentes xerados por script non seguen a estrutura recomendada polas pautas de accesibilidade [requisito número 10.4.1.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Nome, función, valor].
  23. Pode haber documentación fornecida polos servizos de apoio que non estea nun formato accesible [requisito número 12.2.4 da norma UNE-EN 301549:2022 Documentación accesible].
 2. Carga desproporcionada

  1. Non aplica.
 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  1. Poden existir arquivos de ofimática en PDF e outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.
  2. Pode haber contidos de terceiros que non estean desenvolvidos polo Concello de Vigo ou que non estean baixo o seu control, por exemplo, arquivos ofimáticos.
  3. Poden existir arquivos pregrabados publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o día 11/01/2024.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo por Everycode o día 27/12/2023.

Última revisión da declaración: 11/01/2024

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

Para estas comunicacións ten dispoñible estas canles de comunicación:

Acorde ao artigo 10.2.b do RD 1112/2018, tamén pode presentar:

 • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018.
 • Unha solicitude de información accesible relativa a:
  • Contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4.
  • Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As solicitudes de información accesible e queixas pódense presentar a través de Formulario de contacto, así como do resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola Unidade Responsable de Accesibilidade do Concello de Vigo.

Procedemento de reclamación

Si unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcorra o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través de Formulario de contacto de Concello de Vigo, así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Unidade Responsable de Accesibilidade do Concello de Vigo.

Contido opcional

O Concello de Vigo incorporou ao seu sitio web a plataforma de accesibilidade web universal inSuit. Un servizo que mellora de forma automática a accesibilidade e a usabilidad da páxina web, facéndoa máis accesible e inclusiva.

Para activar a plataforma inSuit na web do Concello de Vigo: hai que activar a pestana de inSuit inserida no lado esquerdo (FERRAMENTAS DE ACCESIBILIDADE).

Activación de inSuit

O usuario recibirá desde a web as axudas técnicas que lle permitirán navegar de maneira adaptada ás súas necesidades e preferencias.

 

Axudas técnicas de inSuit

Axuda técnica

Dirixida a:

Navegación con teclado

Persoas invidentes. Permite escoitar unha locución do contido da páxina e navegar co teclado utilizando balizas numéricas.

Navegación para visión reducida

Persoas con visión reducida. Permite magnificar o contido das páxinas, axustar contrastes e facilitar a lectura a persoas con dislexia.

Comandos de voz

Persoas con discapacidade motriz. Acceso a todo o contido da páxina a través de sinxelos comandos de voz.

Navegación con Sons

Persoas con discapacidade motriz que teñen afectada a fala. Permite a navegación emitindo calquera tipo de sons, mediante un varrido das opcións dispoñibles.

Navegación con Pulsador

Persoas con discapacidade motriz severa. Navegación utilizando calquera tecla do teclado como un único pulsador, mediante un varrido das opcións dispoñibles.

Navegación sinxela con botóns

Persoas con discapacidade cognitiva e persoas maiores. Navegación sinxela mediante o rato con elementos visuais destacados e botóns virtuais.

Navegación sinxela con texto grande

Persoas maiores ou con poucas competencias dixitais. Navegación utilizando o rato que permite aumentar o tamaño do punteiro, resaltar enlaces, cambiar o contraste da cor, facer zoom sobre o contido e a estrutura, cambiar a unha tipografía máis lexible ou especial para dislexia, e botóns de conversión de texto a voz no contido textual.

Estas son algunhas das axudas que permiten a persoas con discapacidade acceder a toda a información publicada en calquera formato dentro da nosa web: PDFs, imaxes, vídeos, audios, táboas, etc., ademais de permitir encher formularios de forma accesible.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise vos requisitos contemplados non artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación non caso de que transcorra ou prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada a través dá Unidade responsable de accesibilidade do Concello de Vigo, así como non resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Unidade responsable de accesibilidade do Concello de Vigo.

Contido opcional

O sitio web está optimizado para as últimas versións vixentes de FireFox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1280x1024.

O sitio web está deseñado para unha visualización adaptable, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos tablet e móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para ou sua visualización nas últimas versións vixentes de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini e navegador nativo de Android.

Teclas de acceso rápido

As teclas de acceso son un dispositivo de navegación que lle permite navegar por este sitio web utilizando ou teclado dunha maneira rápida. Mediante elas enlazar coas principais seccións e utilidades do portal.

 • Tecla e Escoitar a contidos
 • Tecla 0 Ir á páxina de Accesibilidade
 • Tecla 1 Ir á páxina Inicio
 • Tecla 2 Ir á páxina de Contacto
 • Tecla 3 ir ao Mapa Web

Conformidade co Nivel Dobre-A das Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 1.0 do W3C-WAI

 

 

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100