Servizos Sociais

Persoas migrantes

Oficina municipal de información a inmigrantes e emigrantes retornados

  • Enderezo: Rúa Martínez Garrido 21 interior. 36205 Vigo.
  • Teléfono: 986 442 356
  • e-mailofi.inmigracion@vigo.org
  • Horario: de 9 a 14 horas, de luns a venres

A presenza de persoas de orixe estranxeira e de emigrantes retornados na nosa cidade pon de manifesto que o fenómeno da inmigración é unha realidade próxima, crecente e complexa, convertendo esa diversidade e multiculturalidade nun reto e nunha oportunidade.

En concreto, en Vigo, nos últimos anos fóronse producindo paulatinos cambios na composición sociodemográfica da poboación inmigrante, tanto nos aspectos cuantitativos, derivados do incremento de novos/as veciños/as na cidade, como en aspectos cualitativos, debido á variedade de países de orixe dos/as inmigrantes, a súa distribución na contorna urbana, ou das súas necesidades en materia de emprego ou de vivenda, por citar só algunhas das características máis importantes.

A oficina de información a persoas migrantes configúrase como o servizo comunitario específico que da resposta a eses retos, a través de dous programas:

  • O programa de información e asesoramento, que ofrece información e a xestión dos informes necesarios nos procedementos de regularización e reagrupación familiar así como todo tipo de orientacións sobre recursos sociais, educativos, sanitarios, prestacións e para a procura de emprego para inmigrantes e emigrantes retornados/as.
  • O programa de mediación intercultural, que pretende propiciar o encontro intercultural co obxectivo de previr situacións de conflito e proporcionar apoio e orientación ás persoas, traballando tanto coa sociedade de acollida como coas persoas de orixe estranxeira que proxecten a súa vida na cidade, axudándolles a adecuar o seu proxecto migratorio á realidade local.

Todo elo sen que, dende a área de Servizos Sociais, e dende a perspectiva da atención normalizada, se deixe de prestar especial atención ás necesidades específicas do colectivo inmigrante, na medida en que se trata dun colectivo cun nivel de vulnerabilidade social e dificultades que requiren de intervencións puntuais e específicas.

Persoas destinatarias

Poboación estranxeira, comunitaria e extracomunitaria, empadroada na cidade de Vigo e persoas emigrantes retornadas.

Acceso ao servizo

Mediante a cita previa, agás situacións consideradas de urxencia. As citas poden ser solicitadas polas persoas interesadas directamente ou ben por derivación dos servizos sociais municipais.

Folletos informativos

Regulamento do Consello Municipal das Migracións

O día 4 de setembro de 2008 o Pleno do Concello aprobou:

  1. Crear o Consello Municipal das Migracións do Concello de Vigo (CSM) como órgano colexiado permanente de participación social nesta materia, que terá carácter consultivo e asesor e funcións de informe e, no seu caso, proposta, en todas as cuestións referentes ás súas competencias.
  2. Aprobar inicialmente o seu Regulamento de Organización e Funcionamento, abrindo un período de información pública polo prazo de 30 días para a presentación de reclamacións e suxestións.
  3. Declarar que, consonte co establecido -por analoxía- no artigo 49.c da LRBRL (L.7/1985), de non se presentar ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, debendo publicarse o texto íntegro do Regulamento no BOP; entrando en vigor ós quince (15) días da súa publicación completa».
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100