Escudo Concello de Vigo

Organización Municipal

Persoal Eventual

De acordo co disposto no artigo 104 bis.1.f) da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local, precepto introducido polo número vinteoito do artigo primero da Lei 27/2013, 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, "Os Concellos de Municipios con poboación superior a 75.000 e non superior a 500.000 habitantes, poderán incluir nos seus cadros de persoal postos de traballo de persoal eventual por un número que non poderá exceder do número de concelleiros da Corporación Local.