Organización Municipal

Persoal Eventual

De acordo co disposto no artigo 104 bis.1.f) da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local, precepto introducido polo número vinteoito do artigo primero da Lei 27/2013, 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, "Os Concellos de Municipios con poboación superior a 75.000 e non superior a 500.000 habitantes, poderán incluir nos seus cadros de persoal postos de traballo de persoal eventual por un número que non poderá exceder do número de concelleiros da Corporación Local.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100