Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Instrumento Ordenación Provisional (IOP)

Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) elaborado polos Servizos técnicos municipais da Xerencia Municipal de Urbanismo. (expediente 16022/411)
Aprobación definitiva do Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) no ámbito do Polígono 32 do PERI IV-04 Calvario. (expediente 17165/411)