Escudo Concello de Vigo

Información económica

Exercicio 2015

Orzamento

En data 22 de decembro de 2014 o Ilmo Sr Alcalde-Presidente resolveu: aprobar a prórroga dos orzamentos do Concello de Vigo e os seus Organismos Autónomos Administrativos (Instituto municipal dos deportes, Parque das ciencias Vigo Zoo, Escola municipal de Artes e Oficios e Xerencia municipal de Urbanismo).