Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Obradoiros

Os obradoiros de emprego son proxectos de carácter temporal nos que a aprendizaxe e a cualificación se alternan co traballo produtivo en actividades de interese público ou social que permitan a inserción a través da profesionalidade e adquisición de experiencia das e dos participantes.

Os obradoiros de emprego terán unha duración de seis meses ou nove meses. Unha vez transcorrido o prazo de duración previsto na correspondente resolución aprobatoria entenderase finalizado o proxecto de "Obradoiros de emprego".

Dende o inicio do "Obradoiro de emprego" os/as alumnos/as traballadores/as serán contratados polas entidades promotoras, para que se utilizará como modalidade contractual máis adecuada a do contrato para a formación.

A duración dos contratos de traballo subscritos con alumnado traballador non poderá exceder á data de finalización do proxecto do "Obradoiro de emprego".

O alumnado traballador percibirá as retribucións salariais que lle correspondan, de conformidade co previsto na normativa aplicable.

Durante o desenvolvemento do "Obradoiro de emprego" o alumnado traballador recibirá formación profesional ocupacional axeitada á ocupación que desempeñen.

Obradoiro dual de emprego "Vigo capacita VI"

Ten duración de 9 meses para un total de 20 alumnos/as traballadores/as, que recibirán formación profesional para o emprego dirixida á obtención do certificado de profesionalidade Nivel 2 para 10 alumnos na especialidade de Cociña (HOTR0408) e os outros 10 na especialidade de Servizos de Restaurante (HOTR0608), que contan para o seu desenvolvemento cunha equipa directiva composta dun director, unha titora, dous expertos docentes e unha administrativa.

Obradoiro de emprego "FORMAWEB IV"

Ten unha duración de 12 meses, dende o 13 de agosto de 2021 ata o 12 de agosto de 2022. Un total de 16 alumnos/as traballadores/as reciben formación profesional para o emprego dirixida á obtención dos certificados de profesionalidade nas especialidades de "Desenvolvemento de Aplicacións con Tecnoloxía web (IFCD0210)" e en "Sistemas de Xestión de Información (IFCD0211)", cun equipo directivo do que forman parte unha directora, unha titora, un experto docente e unha administrativa.