Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Obradoiros

Os obradoiros de emprego son proxectos de carácter temporal nos que a aprendizaxe e a cualificación se alternan co traballo produtivo en actividades de interese público ou social que permitan a inserción a través da profesionalidade e adquisición de experiencia das e dos participantes.

Os obradoiros de emprego terán unha duración de seis meses ou nove meses. Unha vez transcorrido o prazo de duración previsto na correspondente resolución aprobatoria entenderase finalizado o proxecto de "Obradoiros de emprego".

Dende o inicio do "Obradoiro de emprego" os/as alumnos/as traballadores/as serán contratados polas entidades promotoras, para que se utilizará como modalidade contractual máis adecuada a do contrato para a formación.

A duración dos contratos de traballo subscritos con alumnado traballador non poderá exceder á data de finalización do proxecto do "Obradoiro de emprego".

O alumnado traballador percibirá as retribucións salariais que lle correspondan, de conformidade co previsto na normativa aplicable.

Durante o desenvolvemento do "Obradoiro de emprego" o alumnado traballador recibirá formación profesional ocupacional axeitada á ocupación que desempeñen.

Obradoiro de emprego "FORMAWEB III"

Ten unha duración de 6 meses, dende 30 de setembro de 2019 ata o 29 de marzo de 2020, un total de 15 alumnos/as traballadores/as reciben formación profesional para o emprego dirixida á obtención do certificado de profesionalidade na especialidade "IFCD0110 Confección e Publicación de páxinas web" e, contan para o seu desenvolvemento dunha equipa directiva da que forman parte un director, unha titora, un experto docente e unha administrativa