Laboratorio Municipal

Control analítico augas de consumo humano

O Concello de Vigo , para dar cumprimento ao R.D. 3/2023, de 10 de xaneiro,  polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo , o seu control e subministro , realiza periodicamente programas de control da auga na billa do consumidor coa finalidade de asegurar que reúne as condicións idóneas para o seu consumo .
O laboratorio Municipal  realiza análises da auga aos cidadáns  que o soliciten, abonando previamente as taxas correspondentes . Os parámetros  a ensaiar serán os abaixo indicados.

ANÁLISES AUGA CONSUMO

Parámetros

Procedemento auga tratada

Procedemento auga non tratada

Color

PEQ/02

-

pH

PCQ/01

PCQ/01

Conductividade

PCQ/02

PCQ/02

Turbidez

PCQ/03

PCQ/03

Nitritos

-

PEQ/04

Nitratos

-

PEQ/07

Amonio

PEQ/06

PEQ/06

Oxidabilidade ao permanganato

-

PEQ/08

Cloro libre residual

PEQ/37

-

Chumbo

PEQ/12

-

Bacterias coliformes

PEM/10

PEM/10

Escherichia coli

PEM/15

PEM/15

Reconto de colonias a 22ºC

PEM/04

-

Enterococos Intestinales

-

PEM/13

Taxas (Ordenanza Nº18 de Tributos e prezos públicos )

Ver folla autoliquidación

Ver folla autoliquidación

Para outros parámetros consultar cos técnicos do laboratorio .

 

Toma e transporte das mostras: Esta oferta non inclúe a toma de mostras por parte do Laboratorio Municipal, nin  o seu transporte ao mesmo, o cal correrá a cargo do cliente. O envase empregado será estéril e como mínimo dun litro de capacidade. O tempo transcorrido entre a toma de mostra e a entrega para a súa análise será o menor posible . Consultar aos técnicos do laboratorio condicións especiais de conservación.

Envío e recepción de mostras: As mostras entregaránse no Laboratorio de 9 a 13h de luns a mércores. Consultar en caso de festivos.

Envío de resultados: O plazo habitual de finalización dos análises é de 10 días laborables, dende a entrada da mostra no laboratorio. O laboratorio enviará os informes de resultados vía mail ou correo ordinario previo pago das taxas.

Lista de trámites

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100