Escudo Concello de Vigo

Laboratorio Municipal

Control analítico augas de consumo humano

O Concello de Vigo , para dar cumprimento ao R.D 140/2003 polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano , realiza periodicamente programas de control da auga na billa do consumidor coa finalidade de asegurar que reúne as condicións idóneas para o seu consumo .

O laboratorio Municipal realiza análises de auga aos cidadáns que o soliciten, abonando previamente as taxas correspondentes . Os parámetros a ensaiar serán os abaixo indicados.

 

ANÁLISES AUGA CONSUMO

Parámetros

Procedimento auga tratada

Procedimento auga non tratada

pH

PCQ/01

PCQ/01

Conductividade

PCQ/02

PCQ/02

Turbidez

PCQ/03

PCQ/03

Nitritos

PEQ/04

PEQ/04

Nitratos

PEQ/07

PEQ/07

Amonio

PEQ/06

PEQ/06

Oxidabilidade ao permanganato

PEQ/08

PEQ/08

Cloro libre

PEQ/01

-

Metal (*)

PEQ/11, PEQ12

-

Reconto de Bacterias coliformes

PEM/10

PEM/10

Reconto Escherichia coli

PEM/15

PEM/15

Reconto Enterococos Intestinales

PEM/13

PEM/13

Taxas (Ordenanzas de Tributos e prezos públicos )

Ver folla autoliquidación

Ver folla autoliquidación

Para outros parámetros consultar cos técnicos do laboratorio .

(*) A elexir un metal : cobre, hierro, cromo, niquel ou chumbo

Toma e transporte das mostras: Esta oferta non inclúe a toma de mostras por parte do Laboratorio Municipal, nin o seu transporte ao mesmo, o cal correrá a cargo do cliente. O envase empregado será estéril e como mínimo dun litro. O tempo transcorrido entre a toma de mostra e a entrega para o seu análise será o menor posible . Consultar aos técnicos do laboratorio condicións especiais de conservación.

Envío e recepción de mostras: As mostras entregaránse no Laboratorio de 9 a 13h de luns a mércores. Consultar en caso de festivos.

Envío de resultados: O plazo habitual de finalización dos análises é de 10 días laborables, dende a entrada da mostra no laboratorio. O laboratorio enviará os informes de resultados vía mail ou correo ordinario previo pago das taxas.

 

Lista de trámites