Policía Local

Trámites Policía Local

Lista de trámites

Autorización a Vehículos con MMA Superior a 10000 Kg para Circular

Coa finalidade de axilizar a circulación e diminuír a conflictividade do tráfico nas vías máis conxestionadas da nosa cidade, establécese que os vehículos con masa máxima autorizada superior a 10.000 Kg. que circulen polo término municipal de Vigo desde as 8:00 horas ás 22:00 horas, deberán facelo obrigatoriamente polas rutas establecidas no Anexo da Ordenanza municipal reguladora das operacións de carga e descarga de mercadorías nas vías urbanas.

Non poderán circular fóra das rutas establecidas, durante o mencionado horario, sen estar provistos dunha autorización especial que deberá ser colocada no parabrisas dianteiro do vehículo, de forma ben visible.

Autorización de Acceso ao Casco Histórico en Caso de Necesidades Especiais

Terán dereito de acceso, previa autorización, ao Casco Vello Alto para poder circular con seus vehículos polas rúas Cruz Verde, Ferrería, San Sebastián, Subida ao Castelo, Herba, Praza de Arguelles e a rúa de Santiago, aquelas persoas que pretendan axudar as persoas de avanzada edade ou con condicionantes de mobilidade que residindo na zona afectada precisen ser recollidas ou trasladadas mediante un vehículo, e non se atopen en ningún dos supostos anteriormente regulamentados.

A autorización de acceso da dereito a entrar e circular na zona afectada polo sistema de control e tamén a estacionar o vehículo por tempo non superior a cinco minutos.

Autorización de Acceso ao Casco Histórico para Residente Usuario de Vehículo de Empresa coa que Mantén Relación Laboral Contractual

Os residentes do Casco Vello Alto para poder circular con seus vehículos polas rúas Cruz Verde, Ferrería, San Sebastián, Subida ao Castelo, Herba, Praza de Arguelles e a rúa de Santiago, deberán obter autorización municipal (distintivo e máis tarxeta magnética intelixente), previa solicitude do interesado nas oficinas administrativas da Policía Local, achegando a documentación que se indica nos apartados seguintes.

A autorización de acceso da dereito a entrar e circular na zona afectada polo sistema de control e tamén a estacionar o vehículo por tempo non superior a cinco minutos.

Autorización de Acceso ao Casco Histórico para Residente con Vehículo en Réxime de Arrendamento Financeiro (Leasing ou Renting)

Os residentes do Casco Vello Alto para poder circular con seus vehículos polas rúas Cruz Verde, Ferrería, San Sebastián, Subida ao Castelo, Herba, Praza de Arguelles e a rúa de Santiago, deberán obter autorización municipal (distintivo e máis tarxeta magnética intelixente), previa solicitude do interesado nas oficinas administrativas da Policía Local, achegando a documentación que se indica nos apartados seguintes.

A autorización de acceso da dereito a entrar e circular na zona afectada polo sistema de control e tamén a estacionar o vehículo por tempo non superior a cinco minutos.

Autorización de Acceso ao Casco Histórico para Usuarios de Garaxe

Para poder circular polo Casco Vello Alto con seus vehículos polas rúas Cruz Verde, Ferrería, San Sebastián, Subida ao Castelo, Herba, Praza de Arguelles e a rúa de Santiago, deberán obter autorización municipal (distintivo e máis tarxeta magnética intelixente), previa solicitude do interesado nas oficinas administrativas da Policía Local, achegando a documentación que se indica nos apartados seguintes.

A autorización de acceso da dereito a entrar e circular na zona afectada polo sistema de control e tamén a estacionar o vehículo por tempo non superior a cinco minutos.

Cesión de Vehículo Abandonado no Depósito da Avenida de Madrid

Trámite para ceder o vehículo abandonado a favor da Administración Municipal.

Operacións Excepcionais de Carga e Descarga: Mudanzas

Mediante este trámite vostede pode solicitar a licenza necesaria para ocupar terreos de uso público para realizar unha mudanza.

Pagamento por Retirada de Instalacións e Xéneros Relativos ao Exercicio de calquera Actividade na Vía Pública sen Licenza e Outros

Deberá facer o pagamento desta taxa pola prestación da Administración Municipal dos seguintes servizos:

a. Retirada, transporte e custodia de instalacións, elementos e xéneros relativos ao exercicio de calquera actividade ou comercio na vía pública, ou en dominio público municipal, sen licencia en concordancia co disposto no artigo 27 da “Ordenanza reguladora da venda na vía pública e espacios abertos”.

b. Retirada, transporte e custodia de elementos ou obxectos colocados na vía pública sen a correspondente autorización municipal.

c. Servizos similares aos anteriores ordenados por resolución do Alcalde, Comisión de Goberno ou Pleno por causa de forza maior, orde pública, ruína, seguridade de persoas e bens e outros.

Solicitude / Autoliquidación de Informe de Accidente de Circulación Realizado pola Policía Local (Atestados)

Prestación do servizo de elaboración dos informes-atestados en casos de accidentes de vehículos e sinistros en bens materiais.

Solicitude / Autoliquidación de Partes de Servizo da Policía Local con Desplazamento da Correspondente Patrulla

Prestación do servizo de elaboración dos informes / partes con actuación da policía local, excepto os casos de accidentes de circulación no que deberá pedir o informe (atestado) de accidente de circulación (ver trámites relacionados).

Solicitude / Autoliquidación de partes de Servizo da Policía Local sen desplazamento da correspondente patrulla

Prestación do servizo de elaboración dos informes / partes con actuación da policía local, excepto os casos de accidentes de circulación no que deberá pedir o informe (atestado) de accidente de circulación (ver trámites relacionados).

Solicitude / Autoliquidación para Instalación Colectores e Sacos na Vía Pública

Ocupación de terreos de uso público local con colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construcción ou residuos.

Solicitude de Distintivo de Residente en Zona XER Vehículo Alugado (Leasing ou Renting)

O estacionamento de vehículos de tracción mecánica, en horario de 9 a 14 horas e de 16 a 20 horas, de luns a venres agás festivos, nas vías do municipio incluídas no ámbito de aplicación da "Ordenanza Reguladora do Servizo de Aparcamento de Vehículos na Vía Pública", suporá o pago dunha taxa mediante máquinas expedidoras de tikets na Cidade de Vigo.

Mediante esta tarxeta os usuarios residentes neste tipo de vías beneficiaranse de prezos reducidos establecidos na correspondente normativa fiscal en vigor.

Solicitude de Distintivo de Residente en Zona XER para Vehículo de Empresa

O estacionamento de vehículos de tracción mecánica, en horario de 9 a 14 horas e de 16 a 20 horas, de luns a venres agás festivos, nas vías do municipio incluídas no ámbito de aplicación da "Ordenanza Reguladora do Servizo de Aparcamento de Vehículos na Vía Pública", suporá o pago dunha taxa mediante máquinas expedidoras de tikets na Cidade de Vigo.

Mediante esta tarxeta os usuarios residentes neste tipo de vías beneficiaranse de prezos reducidos establecidos na correspondente normativa fiscal en vigor.

Solicitude de Distintivo de Residente en Zona XER para Vehículo en Propiedade

O estacionamento de vehículos de tracción mecánica, en horario de 9 a 14 horas, e de 16 a 20 horas, de luns a venres agás festivos, nas vías do municipio incluídas no ámbito de aplicación da "Ordenanza Reguladora do Servizo de Aparcamento de Vehículos na Vía Pública", suporá o pago dunha taxa mediante máquinas expedidoras de tikets na Cidade de Vigo.

Mediante esta tarxeta os usuarios residentes neste tipo de vías beneficiaranse de prezos reducidos establecidos na correspondente normativa fiscal en vigor.

Solicitude de Servizos Especiais de Espectáculos

1. Vixilancia, protección, ordenación e regulación do tráfico, estacionamento de vehículos e calquera outros que sexan motivados pola celebración de espectáculos, entretemento, e en xeral actos públicos que, pola súa natureza, pola aglomeración de público que os mesmos provoquen ou polas necesidades de ordenar o acceso e saída de público e vehículos así o esixan.

2. Calquera outros servizos especiais que sexan motivados por outras actividades que esixan a súa prestación. A estes efectos, entenderanse prestados, a instancia de parte, os referidos servizos cando estes fosen provocados polo particular ou redunden no seu beneficio, aínda que non mediase solicitude expresa.

Solicitude de Servizos Especiais de Transportes

1. Conducción, vixilancia e acompañamento de transportes pesados, grandes transportes e caravanas a través do casco urbano.

2. Calquera outros servizos especiais que sexan motivados por outras actividades que esixan a súa prestación. A estes efectos, entenderanse prestados, a instancia de parte, os referidos servizos cando estes fosen provocados polo particular ou redunden no seu beneficio, aínda que non mediase solicitude expresa.

Tarxeta de Accesibilidade para Persoas con Discapacidade para o Transporte Público

Mediante esta tárxeta poderá solicitar ao conductor que lle facilite o acceso aos asentos reservados no transporte público para persoas con discapacidade.

A solicitude estará supeditada ao Certificado de Cualificación de Discapacidade, expedido pola Xunta de Galicia.

Tarxeta de Estacionamento para Persoas con Discapacidade

Autorización para estacionamento en zona reservada para persoas con discapacidade.

Tarxeta de licenza de Armas de Aire ou outro Gas Comprimido

Para poder levar e usar as armas da categoría 4ª fora do domicilio haberán de estar documentadas singularmente mediante tarxeta de armas, que as acompañarán en todo caso.

Categoria 4.1.- Carabinas e pistolas, de tiro semiautomático e de repetición, e revólveres de dobre acción simple, accionadas por aire ou outro gas comprimido non asimiladas a escopetas.

Categoria 4.2.- Carabinas e pistolas, de ánima lisa ou raiadas, e dun só tiro, e revólveres de acción simple, accionado por aire ou outro gas comprimido non asimiladas a escopetas.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100