Servizos cidadanía

Oficina de asistencia en materia de rexistro

Horario de atencion ao público:

 • de 9 a 13:30 horas de luns a venres.
 • Sempre que sexan hábiles os días 24 e 31 de decembro, o rexistro xeral permanecerá aberto en horario de atención ao público.

Enderezo:

 • Praza do Rei s/n, planta baixa, 36202 - Vigo (Pontevedra).
 • Teléfono oficina: 986 810 128
 • Email: ofi.rexistro@vigo.org

O Concello de Vigo, a través da Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro, pon ao dispor da cidadanía o rexistro electrónico, para a presentación a través de Internet de solicitudes, escritos e comunicacións.

Así mesmo, na Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro ( OAR) do Concello de Vigo préstase atención e asesoramento á cidadanía para presentar solicitudes, escritos e comunicacións dirixidas a calquera Administración Pública, xa sexa da Administración Xeral do Estado, da Autonómica ou da Local (sempre que estean interconectados a través do sistema SIR).

Como acceder á OAR:

De forma telemática a través da Sede electrónica.

Sempre que sexa posible, realice os seus trámites co Concello Vigo a través da sede electrónica do Concello. O rexistro electrónico está operativo 24 horas ao día durante todos os días do ano, excepto as interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas.

Lémbrase a obriga de presentación exclusivamente electrónica aos suxeitos obrigados e os seus representantes, segundo o establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Ordenanza Municipal de Administración Electrónica do Concello de Vigo.

Estes suxeitos obrigados deberán presentar e tramitar por medios electrónicos a solicitude e documentación a través da sede electrónica do Concello de Vigo.

No caso de que algún dos suxeitos obrigados a relacionarse co Concello de forma electrónica non o fixese por esta vía senón presencialmente, será requirido pola unidade tramitadora para que emende mediante a súa presentación electrónica. Considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a subsanación e non dende a súa presentación presencial.

As persoas físicas poderán elixir en todo momento se se comunican para o exercicio dos seus dereitos e obrigas a través de medios electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos.

De forma presencial.

Pode acceder aos seus servizos calquera persoa física que necesite presentar documentación dirixida a unha Administración Pública e que non estea obrigada a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas.

O servizo de rexistro presencial prestarase nas oficinas de asistencia en materia de rexistro con ou sen cita previa.

Atención sen cita previa

 • De 9 a 13:15 horas calquera persoa podreá acudir ao Concello de Vigo sen cita previa, atenderáselle por orde de chegadas, imprimindo un número na máquina dispensadora, ata final de quenda.
 • Para determinados colectivos (+65, discapacidade, embarazadas) contamos cun sistema de atención preferente para evitar tempos de espera.

Atención con cita previa

Os cidadáns, que así o desexen, poderán solicitar cita previa, debendo solicitar unha cita por cada solicitude/trámite que vaia a realizar.

Importante: En beneficio de todos, rógase que anule a súa cita se non vai usala, co obxecto de proporcionarlle a mesma a outra persoa que a precise.

Canles para solicitar cita previa:

 1. Poderá solicitar cita previa de forma telemática para as principais oficinas do Concello na seguinte ligazón: Cita previa
 2. A través do código QR que aparece a continuación:
  qr cita previa
 3. Por teléfono, chamando aos números da centraliña 986 810 260, 986 810 100 ou 010 (se a chamada realízase dento do termo municipal de Vigo). Tamén poderá poñerse en contacto coa oficina para a que queira pedir cita no directorio municipal.

Nota: Tamén pode presentar os documentos dirixidos ás Administracións Públicas nas demais formas previstas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:

 • No rexistro electrónico da Administración ou organismo ao que se dirixan.
 • Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza.
 • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
 • Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.
 • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

Importante:

 • Lembrámoslle que non é necesario desprazarse ao concello para realizar os trámites de rexistro. Faga uso da presentación telemática de documentos sempre que sexa posible, a través da presentación electrónica e do formulario específico do procedemento.
 • Se necesita acudir a unha oficina de rexistro do Concello de Vigo, non esqueza que debe solicitar unha cita por cada servizo ou presentación de documentos que vaia a realizar.
 • A presentación presencial de documentos requirirá a identificación do presentador co seu DNI ou documento identificativo equivalente na oficina de rexistro.

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100