Tráfico e Transportes

Transportes e autorizacións especiais

Lista de trámites

Autorización a Vehículos con MMA Superior a 10000 Kg para Circular

Coa finalidade de axilizar a circulación e diminuír a conflictividade do tráfico nas vías máis conxestionadas da nosa cidade, establécese que os vehículos con masa máxima autorizada superior a 10.000 Kg. que circulen polo término municipal de Vigo desde as 8:00 horas ás 22:00 horas, deberán facelo obrigatoriamente polas rutas establecidas no Anexo da Ordenanza municipal reguladora das operacións de carga e descarga de mercadorías nas vías urbanas.

Non poderán circular fóra das rutas establecidas, durante o mencionado horario, sen estar provistos dunha autorización especial que deberá ser colocada no parabrisas dianteiro do vehículo, de forma ben visible.

Solicitude de Servizos Especiais de Espectáculos

1. Vixilancia, protección, ordenación e regulación do tráfico, estacionamento de vehículos e calquera outros que sexan motivados pola celebración de espectáculos, entretemento, e en xeral actos públicos que, pola súa natureza, pola aglomeración de público que os mesmos provoquen ou polas necesidades de ordenar o acceso e saída de público e vehículos así o esixan.

2. Calquera outros servizos especiais que sexan motivados por outras actividades que esixan a súa prestación. A estes efectos, entenderanse prestados, a instancia de parte, os referidos servizos cando estes fosen provocados polo particular ou redunden no seu beneficio, aínda que non mediase solicitude expresa.

Solicitude de Servizos Especiais de Transportes

1. Conducción, vixilancia e acompañamento de transportes pesados, grandes transportes e caravanas a través do casco urbano.

2. Calquera outros servizos especiais que sexan motivados por outras actividades que esixan a súa prestación. A estes efectos, entenderanse prestados, a instancia de parte, os referidos servizos cando estes fosen provocados polo particular ou redunden no seu beneficio, aínda que non mediase solicitude expresa.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100