Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal

Con data 07.04.2020, esta Administración resolveu continuar co procedemento de tramitación do plan xeral de ordenación municipal de Vigo e solicitar ao órgano ambiental o inicio da súa avaliación ambiental estratéxica, ao abeiro do establecido na Disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, modificado polo Decreto 465/2020

Con data 08.04.2020 solicitouse, mediante oficio remitido á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, o inicio do procedemento de avaliación ambiental estratéxica da revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal , poñendo a disposición do órgano ambiental, o Documento Inicial Estratéxico e o Borrador de Plan.

Neste enlace poderá descargar a documentación do Documento Inicial Estratéxico e o Borrador da revisión do PXOM posta a disposición do órgano ambiental con data 28.05.2020.

Documentación

O 22.09.2020, o órgano ambiental emitiu o Documento de alcance do estudo ambiental estratéxico, de acordo co artigo 60 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Dito documento está tamén dispoñible na sede electrónica do Concello de Vigo

Se desexa realizar algunha suxestión na elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal

Formulario de suxestións

Este formulario incorporarase ao expediente de suxestións e propostas recibidas para a súa consideración, se procede, na elaboración do novo plan xeral. Trátase dunha vía de participación aberta que non equivale nin substitúe aos trámites de consultas e información pública normativamente previstos e que desenvolveranse de acordo coa lexislación de aplicación. A súa presentación non é preceptiva e non xerará dereito ningún a obter unha resposta motivada por parte da Administración.

 

Así mesmo a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, ten aberto a consulta pública, por un prazo de dous meses, desde o 08.06.2020 ao 10.08.2020, o documento inicial estratéxico e o borrador do “Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vigo”, no seguinte enlace web para poder formular observacións e suxestións relativas á avaliación ambiental estratéxica:

Se vostede quere formular algunha suxestión relativa ao Borrador que teña que ver co medio ambiente e ou a sostibilidade ambiental, económica ou social é conveniente que participe nese período de consultas, enviando a súa suxestión ao seguinte enlace:

Enlace suxestións.