Logos

Metodoloxía para o desenvolvemento do Plan de Acción

Unha vez definida esta estrutura, realízase unha primeira análise e clasificación dentro dos 10 obxectivos estratéxicos da AUE do pensamento estratéxico desenvolvido polo concello de Vigo a través de diferentes documentos de ordenación e ordenación urbanística e territorial (Plan Xeral de Ordenación Municipal, PMUS, Vigo, DUSI Estratexia Vertical de Vigo, Plan de Sostibilidade Turística de Destino, etc.).

En base a isto, realizouse unha diagnose que expón de forma sintética e práctica unha análise cuantitativa que avalía a situación de Vigo en relación cos obxectivos da AUE e unha análise cuantitativa que reflicta a situación actual de Vigo con respecto ao descritivo. datos.e seguimento que aparecen nas AUE e sobre os que se traballou a súa desagregación a nivel veciñal. Na elaboración do diagnóstico, tamén se tiveron en conta a planificación territorial e estratéxica de carácter provincial, autonómico e transfronteirizo que teña aplicación directa no concello de Vigo, como son: Directrices de Ordenación do Territorio, Plan de Ordenación do Litoral, Axenda Urbana Eixo Atlántico, etc. aínda que non están clasificados dentro dos 10 obxectivos estratéxicos da AUE xa que non son competencia municipal.

A partir das análises anteriores establécense unhas primeiras conclusións sobre os principais problemas e retos aos que se enfronta a cidade de Vigo en relación con cada área temática. Para iso, a Comisión Técnica de Traballo realiza varias sesións de traballo nas que as áreas de servizo se organizan por dimensións temáticas para a posta en común de problemas e a identificación de retos (temáticos e específicos) en relación cos obxectivos temáticos da AUE.

Para a elaboración do plan de actuación do concello de Vigo, e seguindo a metodoloxía e a ferramenta recomendadas pola AUE, as distintas áreas de servizo do concello de Vigo incorporaron as medidas e propostas existentes, en execución e previstas dende cada área de servizo. que, pola súa aliñación co marco estratéxico da AUE e os problemas e retos estratéxicos identificados, son de interese para o plan de acción. Isto permítenos ter un mapa conxunto da interacción entre a actuación do goberno municipal e os obxectivos da AUE así como identificar aqueles aspectos previstos na AUE que poidan ser obxecto de impulso de actuacións complementarias por parte do concello de Vigo.

Unha vez realizado este exercicio, a Comisión Técnica de Traballo celebrou unha sesión de traballo para identificar proxectos e propostas de especial relevancia e que polas súas características integradas repercutirían no conxunto de obxectivos e retos do plan de acción.

O resultado final deste traballo é o plan de actuación do concello de Vigo para a axenda urbana española organizado ao redor dos 10 obxectivos temáticos e 30 obxectivos específicos da AUE e onde as medidas, actuacións e proxectos amosan a resposta do concello de Vigo ao liñas de actuación existentes. Recóllese en forma de táboa Excel seguindo a metodoloxía proposta pola AUE. Todo isto está estreitamente relacionado cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). Así mesmo, o plan de actuación tamén contempla os 30 compoñentes que articulan o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España, incluíndo nel as actuacións e manifestacións de interese formuladas polo concello de Vigo.

Este documento resume as medidas e actuacións dos instrumentos de planificación existentes e dos proxectos singulares que, pola súa aliñación cos obxectivos estratéxicos e específicos da AUE, son máis destacados. Estas medidas, actuacións e proxectos singulares complétanse cun conxunto de actuacións e proxectos xa previstos polo Concello de Vigo para o horizonte 2030, así como cunha serie de proxectos tractores que, polo seu carácter integrado e multidimensional, son fundamentais para acadar os obxectivos do plan de acción. Todas estas medidas, accións e proxectos ordénase arredor dun conxunto de retos temáticos e específicos que Vigo identifica como aliñados coa AUE.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100