Información económica

Exercicio 2013

Orzamento

O Pleno do Excmo Concello de Vigo, na sesión celebrada o 30 de xaneiro de 2013, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello e os seus Organismos Autónomos Administrativos (Instituto Municipal dos Deportes, Parque das Ciencias Vigo-Zoo, Escola Municipal de Artes e Oficios e Xerencia Municipal de Urbanismo). Publicado no Boletín Oficial da Provincia Nº  27 de 7 de febreiro de 2013.

 

Liquidación e Conta Xeral

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 5 de febreiro de 2014. dando conta o Pleno do Concello na sesión do 31 de marzo de 2014.

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 9 de maio de 2014. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 27 de maio de 2014. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 1 de setembro de 2014. Enviada ao Tribunal de Contas en data 28/11/2014, número rexistro TELE/2014/404, vostede poderá ver a publicación da conta en Plataforma de Rendición de Contas.

 Concello de Vigo

 • Memoria Conta Xeral Fe de erratas: Débeda orzamentaria por habitante do ano 2013 é 59,67 en lugar de 39,03 (Páxina 75)
 • Balance
 • Conta do Resultado Económico Patrimonial
 • Variación do Capital Circulante
 • Fondos Aplicados
 • Fondos Propios
 • Variación Resultados
 • Informe Liquidación
 • Informe Estabilidade
 • Informe Regra de Gasto
 • Estado da débeda. Capitais
 • Estado da tesoureria
 • Liquidación do orzamento de gastos
 • Liquidación do orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Exercicio corrente. Modificación de crédito no Orzamento de gastos
 • Estado do remanente de tesourería
 • Recadación exercicios pechados
 • Recadación exercicio corrente
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Estado de situación do orzamento de gastos
 • Estado de situación do orzamento de ingresos
 • Ingresos Correntes Axustados
 • Indicadores:
 • Consolidado:
 • Organismos Autonomos

   

  Concello de Vigo

  Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100