Logos

Plan de medidas Antifraude

A Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o sistema de xestión do PRTR, é de aplicación ás entidades que integran o sector público de conformidade co disposto no artigo 2.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, así como a cantos outros axentes interveñan na execución do PRTR como receptores de fondos, establecendo os procedementos e instrumentos necesarios para garantir a súa coordinación e seguimento.

A vista do contido desta Orde, O Concello de Vigo como entidade beneficiaria e executora de proxectos financiados con fondos económicos do PRTR, deberá contar cun "Plan de medidas antifraude" que lle permita garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, utilizáronse os fondos correspondentes de acordo coa normativa aplicable, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección de fraude, corrupción e conflitos de intereses.

En base a todo o proceso desenvolto no Plan de integridade na contratación e tendo en conta as peculiaridades da Orde HFP/1030/2021, dende a Coordinación técnica do Programa Municipal para os proxectos financiados con fondos do PRTR e coa colaboración do Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR, procedeuse a conformar documentalmente o Plan de medidas antifraude.

O «Plan de medidas antifraude» é de aplicación á totalidade das empregadas e empregados públicos que desempeñan as súas funcións no Concello de Vigo.

De forma xeral aplícase ao ámbito xeral dos servizos que presta o Concello de Vigo en relación ás tarefas de xestión, seguimento, control e pago de todos os procedementos administrativas que os vinculen, e de forma específica, a todos os expedientes que se desenvolvan financiados co Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia, a través dos fondos Next GeneratiónEU, sobre os cales o Concello de Vigo teña a responsabilidade de entidade executora.

Así mesmo, as medidas do Plan serán aplicables, co grao de obrigatoriedade correspondente, ás entidades e persoas beneficiarias privadas, socios, contratistas e subcontratistas, que resulten perceptores ou cuxas actuacións sexan financiadas con fondos provenientes destas actuacións.

A proposta de conformación final do Plan de medidas antifraude no marco da orde HFP/1030/2021 pola que se configura o sistema de xestión do plan de recuperación, transformación e resiliencia. Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU, ven a desenvolver as obrigas da Orde HFP/1030/2021 e de forma específica se configura cos seguintes contido:

Índice:

 1. Normativa de aplicación.
 2. Contexto
 3. Destinatarios do plan
 4. Conceptos e definicións
  1. Conflito de intereses.
  2. Fraude e corrupción.
 5. Cuestionario de autoavaliación (estándar mínimo do plan antifraude)
 6. Ámbito obxectivo do plan
 7. Ámbito subxectivo de aplicación.
 8. Órganos responsables.
 9. Medidas para afrontar conflitos de intereses.
  1. Prevención
  2. Corrección.
 10. Medidas para previr, detectar e corrixir a fraude e a corrupción: o ciclo antifraude
  1. Prevención
   1. Desenvolver unha cultura ética
   2. Formación e concienciación
   3. Implicación de las autoridades de la organización
   4. Repartición segregado de funcións e responsabilidades nas actuacións de xestión, control e pago.
   5. Mecanismos adecuados de avaliación do risco para todas as medidas xestionadas.
   6. Sistema de control interno eficaz.
  2. Detección
  3. Corrección.
  4. Persecución
 11. Seguimento e control periódico do plan
  1. Supervisión.
  2. Revisión e actualización do plan.
  3. Comunicación y difusión
 • Anexo I: Acordo da Xunta de Goberno Local 12 de decembro de 2019 - Aprobación do "Plan de Integridade na Contratación. Marco Estratéxico.
 • Anexo II. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 17/12/2019. Desenvolvemento operativo do Plan de Integridade.
 • Anexo III. Acordo Xunta de Goberno Local 17/02/2022, Estrutura organizativa especifica co fin de garantir unha adecuada coordinación, planificación, seguimento e avaliación PRTR.
 • Anexo IV. Acordo Xunta de Goberno Local 13/01/2021- Composición comisión integridade contractual.
 • ANEXO V. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 30/01/2020. Aprobación dos modelos de declaración de ausencia de conflito de intereses.
 • ANEXO VI. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 03/03/2021. DACI-Emplead@s públic@s.
 • ANEXO VII.- Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 06/11/2020. Cláusulas éticas de obrigado cumprimento para os contratistas.
 • Anexo VIII. Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 27/09/2021. Procedemento para a tramitación dos conflitos de intereses.
 • Anexo IX, Resolución Concelleira delegada área de Contratación Patrimonio e Xestión Municipal de data 28/12/21.- Guía de preparación dos contratos.
 • Anexo X. Acordo Xunta de Goberno Local de data 10/12/21.- Instrución 1/2021 sobre contratos menores no Concello de Vigo, sus órganos autónomos e entidades do sector público municipais.
 • Anexo XI. XGL 12/03/2021 Declaración institucional de integridade.
 • Anexo XII. Informe proposta "Código ético" en tramitación.
 • Anexo XIII. Acordo Pleno 30/11/2015.- adhesión ao Código de Bo Goberno Local da FEMP.
 • Anexo XIV, Acordo Xunta de Goberno Local 13/01/2022_canle alertas.
 • Anexo XV Acordo Xunta de Goberno Local 27/08/2021 Plan de Formación 2021.
 • Anexo XVI, Acordo Xunta de Goberno Local. 13/01/2022- mapa de riscos.
 • Anexo XVII, Acordo Xunta de Goberno Local. 16/03/2017- Aprobación da aplicación das previsións contidas no esquema nacional de seguridade (ENS) e o esquema nacional de interoperabilidade (ENI) oa Concello de Vigo.
 • ANEXO XVIII.- Mapa de riscos.
  • 1. En materia de contratación. Anexo XVI.
  • 2.- En materia de subvencións.
  • 3.- En materia de convenios.
  • 4. En materia de xestión económica e patrimonial.
 • Anexo xix.- Bandeiras vermellas.
  • I.- Nos procesos de contratación:
  • II.- Nos procesos de subvencións:
  • III.- Nos procesos de execución a través de convenios.
 • Anexo XX. Modelo de DACI para Contratistas.

O contido integro da documentación que complementa o PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE do Concello de Vigo, e que se corresponde co acordo da comisión de autoavaliación de data 8 de marzo de 2022, e aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo en sesión do 11 de marzo de 2022.

Auto avaliación para a revisión do plan de acción do mapa de riscos do plan antifraude:

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100