Información económica

Exercicio 2011

Orzamento

O Pleno do Excmo Concello de Vigo, na sesión celebrada o 23 de decembro de 2010, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello e os seus Organismos Autónomos Administrativos (Instituto Municipal dos Deportes, Parque das Ciencias Vigo-Zoo, Escola Municipal de Artes e Oficios e Xerencia Municipal de Urbanismo). Publicado no Boletín Oficial da Provincia Nº 248 de 29 de decembro de 2010.

 

Liquidación e Conta Xeral 

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 20 de febreiro de 2012. dando conta o Pleno do Concello na sesión do 26 de marzo de 2012.

Conta Xeral remitida por resolución de Alcaldía de data 20 de febreiro de 2012. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 1 de xuño de 2012. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 10 de setembro de 2012. Enviada ao Tribunal de Contas en data 08/11/2012, número rexistro TELE/2012/451.

 

 Concello de Vigo

Organismos Autonomos

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100