Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2022

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 7 de febreiro de 2023, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 22 de febreiro de 2023.

 

Conta xeral rendida por resolución da Alcaldía de data 8 de maio de 2023. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 16 de maio de 2023. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 31 de xullo de 2023. Enviada ao Tribunal de Contas en data 16/10/2023, número rexistro 2023-E-RC-1533, vostede poderá ver a publicación da conta en Plataforma de Rendición de Contas

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100