Escudo Concello de Vigo

Organización Municipal

Componentes e voceiros

PSdG-PSOE Grupo Municipal Socialista (GMS)

Compoñentes:

 • D. Abel Caballero Álvarez
 • D. Pablo Estévez Rodríguez
 • Dª Yolanda Aguiar Castro
 • D. Jaime Aneiros Pereira
 • Dª Eugenia Dolores Blanco Iglesias
 • Dª María José Caride Estévez
 • Dª Elena Espinosa Mangana
 • D. Jose Manuel Fernández Pérez
 • D. Gorka Gomez Díaz
 • Dª Ana Laura Iglesias González
 • Dª M.ª del Carmen Lago Barreiro
 • D. Carlos López Font
 • D. Abel Fermín Losada Alvarez
 • Dª Ana María Mejías Sacaluga
 • D. Francisco Javier Pardo Espiñeira
 • D. Angel Rivas González
 • Dª Patricia Rodríguez Calviño
 • D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
 • Dª Nuria Rodríguez Rodríguez
 • Dª M.ª Carmen Silva Rego

Voceiro:

 • D. Carlos López Font

Suplente:

 • Yolanda Castro Aguiar

PP Grupo Municipal do Partido Popular (GMPP)

Compoñentes:

 • Dª Teresa Egerique Mosquera
 • Dª Carlota Bartolomé Tocino
 • Dª Patricia Lopez Roman
 • D. Jose Alfonso Marnotes González

Voceiro:

 • D. José Alfonso Marnotes González

Grupo Político Mixto

Compoñentes:

 • D. Rubén Pérez Correa (Marea de Vigo-Son en Común)
 • Dª Oriana Méndez Fuentes (Marea de Vigo-Son en Común)

Voceiro:

 • Rubén Pérez Correa

Membro da Corporación non adscrito

 • D. Xabier Pérez Iglesias (BNG)