Policía Local

Funcións

Ditada Orde de Protección ou Afastamento por un órgano xudicial (de calquera demarcación nacional) cando a vítima posúa domicilio no termo municipal de Vigo, automaticamente procederase á súa repartición, asignándose un policía a devandita Orde para o seu control e seguimento personalizado (ben do C.N. de Policía ou de Policía Local de Vigo segundo corresponda).

Establécense mecanismos que permiten unha comunicación fluída e permanente entre a vítima e o Corpo da Policía Local de Vigo, con obxecto de dispor inmediatamente dos datos necesarios para valorar a situación de risco en cada momento, e para ese efecto:

 • Asígnase dita función a persoal con formación especializada na asistencia e protección das vítimas de violencia de xénero.
 • Facilítase á vítima un teléfono de contacto directo e permanente (24 horas) co funcionario policial asignado para a súa atención individualizada.
 • Información á vítima dos dereitos e recursos á súa disposición.
 • Recomendacións sobre autoprotección e modos de evitar incidentes.
 • Comunícase ao agresor que a vítima dispón dun servizo policial de protección.
 • Vixilancias periódicas en domicilio, lugar de traballo e en entradas e saídas dos centros escolares.
 • Acompañamento á vítima en cantas actuacións de carácter xudicial, asistencial ou administrativas precise.
 • Contactos persoais esporádicos e discretos coa vítima (acordando a conveniencia de empregar ou non uniforme e/ou vehículos con distintivos).
 • Acompañamento ao denunciado a recoller aveños no domicilio se a Autoridade Xudicial acorda a súa saída do mesmo.
 • Comprobación periódica do cumprimento polo agresor das medidas xudiciais de protección.
 • Entrevista co persoal de Servizos Asistenciais que atenden á vítima / puntos de Atención Municipal, para identificar outros modos efectivos de protección.
 • Traslado da vítima para ingreso en Centro de Acollida, se procedese.

En caso de producirse un incumprimento de medida cautelar ou de condena en referencia á Orde de Afastamento imposta, establécese de forma inmediata un operativo policial tendente á localización e detención do denunciado, celebrándose xuízo o mesmo día que pasa a disposición xudicial o detido.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100