Tráfico e Transportes

Multas de tráfico

Lista de trámites

Alegacións a Multas de Tráfico do Concello de Vigo

Se non está de acordo coa denuncia interposta por infracción de tráfico, e non renunciou a formular alegacións mediante o abono da multa coa redución do 50%, ten un prazo de 20 dias naturais, contados desde o seguinte á notificación, para alegar canto considere conveniente a súa defensa e propor as probas que estime oportunas.

Consulta das multas de tráfico

Pode consultar as multas de tráfico que estén ao seu nome dende o ano 2006. Pode obter o seu estado, importe e detalles da infracción.

Identificación do conductor en multas de tráfico do Concello de Vigo

Se, como titular de vehículo, condutor habitual ou arrendatario do vehiculo recibiu un requirimento para que identifique a un condutor responsable dunha infracción, pode realizar este trámite na internet, sen necesidade de certificado dixital nin de DNI electrónico.

¿Cando existe obrigación de identificar?

É obrigatorio identificar se a denuncia refírese a feitos en que o vehiculo esta circulando e o condutor non esta identificado.

¿Que pasa se non se identifica ao condutor existindo obligacion de facelo?

En caso de non atender dita obrigación (ou facelo de forma non veraz) no prazo indicado , sera sancionado como autor dunha infracción moi grave prevista no Art. 77 j) ;

A cuantia de dicha multa sera do dobre da prevista para a infracción orixinaria que a motivo sise trata dunha infracción leve e con multa do triplo se a infracción orixinaria é grave ou moi grave (Art. 80 2 b do R.D 6/2015).

A sanción por non identificar o condutor responsable da infracción non ten redución do 50 % do importe da multa.

A identificación do condutor debe realizarse no momento procedemental oportuno.

Pagamento das Multas de Tráfico da Policía Local

Trámite que informa sobre como realizar o pago das denuncias de tráfico impostas pola Policía Municipal.


Petición de Fotos por Retirada do Vehículo polo Guindastre Municipal

Solicitude das fotos realizadas ao retirar o vehículo polo guindastre municipal.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100