Servizos Sociais

CIIES

O Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social (CIIES) do Concello de Vigo configurase como un centro de atención integral para persoas sen fogar, en situación de exclusión social e/ou emerxencia social que persigue realizar unha intervención social de calidade que permita ás persoas mellorar a súa calidade de vida, procurar contextos que faciliten a inserción socio-laboral e atender situacións puntuais de emerxencia social.

As instalación do CIIES contan con máis de 2000 m2 distribuídos en tres plantas e un amplo patio de arredor de 1600 m2. O acceso as instalacións realizase pola rúa Jacinto Benavente e o horario de funcionamento desenvolvese ininterrompidamente, as 24 horas do día, os 365 días do ano; establecéndose uns horarios concretos segundo o tipo de servizo ou centros.

Ademais, o CIIES conta tamén cun piso destinado ao programa de transición á vida autónoma.

Programas e servizos

Obxectivos

  • Atender as necesidades básicas (aloxamento, alimentación, asistencia e atención especializada) das persoas afectadas por situacións valoradas de exclusión social ou en risco de exclusión.
  • Proporcionar atención puntual en situacións de emerxencia sobrevida.
  • Ofrecer solucións de carácter integral que permitan ás persoas usuarias desenvolver verdadeiros procesos de inclusión de carácter permanente a fin de acadar maiores niveis de integración e normalización social en cada caso ou un maior control do deterioro noutros casos.
  • Abordar desde a perspectiva da integración ou inclusión social a situación das persoas que non poden conservar ou acceder a un aloxamento axeitado e permanente que proporcione un marco estable de convivencia, xa sexa por razóns económicas ou outras barreiras sociais, ou ben porque presentan dificultades persoais para levar unha vida autónoma.

Persoas destinatarias

Con carácter xeral, persoas maiores de idade e menores de 65 anos que acrediten a súa identidade, carezan de aloxamento e de recursos económicos suficientes e sexan válidas para o desenvolvemento das tarefas da vida diaria (AVD). Excepcionalmente, coa autorización previa da Dirección Municipal, poderán acceder ao servizo persoas que non cumpran os requisitos de idade e autonomía.

Acceso ao programa

As vías de acceso así como certos requisitos para a admisión varían en función de cada un dos servizos que ofrece o CIIES aínda que, de xeito xeral, o acceso prodúcese ben por solicitude directa da persoa usuaria, ben por derivación desde os Servizos Sociais Comunitarios Básicos, outros servizos ou programas do propio CIIES ou doutras entidades e institucións.

Con carácter xeral, cando demanda sexa superior á oferta dos servizos do CIIES terán preferencia as persoas con menores recursos económicos.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100