Arquivo municipal

Outras coleccións

Finalmente, o Arquivo municipal de Vigo custodia tres coleccións non documentais:

1.- Colección hemerográfica (1828-2010):

Colección hemerográfica

A colección hemerográfica está composta por diferentes publicacións, tanto oficiais como de entidades privadas. Estas últimas abranguen diversos materiais como xornais diarios ou semanais e publicacións periódicas.

No referido ás publicacións oficiais podemos destacar, pola súa extensión cronolóxica e o seu volume, a colección do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e o Boletín Oficial do Estado. Da primeira consérvanse a práctica totalidade dos exemplares, sendo o primeiro número anterior, incluso, á implantación da propia Deputación de Pontevedra. Así, o primeiro exemplar está datado en 1835 e o último en 2010. Da segunda, consérvanse varios exemplares da primeira metade do século XIX e a práctica totalidade dos exemplares a partir de 1870.

Por outra parte, tamén son moi destacadas outras publicacións oficiais, a pesar da súa reducida extensión cronolóxica e da seu escaso volume, como son o Boletín Oficial de Galicia (1833) e o Boletín Oficial da Provincia de Vigo (1840).

Xunto a estas publicacións tamén podemos mencionar outras como o Diario Oficial de Galicia, o Boletín Oficial das Cortes Xerais (Congreso e Senado) ou o Boletín do Rexistro Mercantil.

2.- Colección de material gráfico:

Colección material gráfico

Colección conformada, principalmente, por fotografías realizadas durante os actos oficiais do Concello ou daqueloutras actividades promocionadas, fomentadas ou nas que participa a propia Institución. Tamén se poden encontrar instantáneas referidas ás rúas e edificios da cidade sendo unha importante fonte para apreciar a evolución arquitectónica e urbana da cidade.

Nestes momentos disponse de máis de dúas mil fotografías descritas e dixitalizadas sobre as que se está a traballar para poder poñelas a disposición do público.

Ademais, tamén posúe unha colección de carteis referidos á distintos eventos culturais e festivos, así como pósters de promoción da cidade. Está pendente de catalogación

3.- Colección bibliográfica:

Colección bibliográfica

Pequeno fondo bibliográfico que reúne preto de dous mil volumes, conformándose como unha biblioteca auxiliar. Está conformada por obras de carácter xurídico-administrativo e histórico con especial importancia daquelas obras referidas á propia cidade de Vigo e a súa contorna.

Está pendente de catalogación

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100