Información económica

Liquidación e Conta Xeral 2016

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 7 de febreiro de 2017, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 22 de febreiro de 2017.

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 5 de maio de 2017. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 24 de maio de 2017. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 26 de xullo de 2017. Enviada ao Tribunal de Contas en data 06/10/2017, número rexistro TELE/2017/885, vostede poderá ver a publicación da conta na Plataforma de Rendición de Contas

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100