Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Rutas e sendas

Ordenanza

Ordenanza Municipal do Medio Ambiente do Concello de Vigo. Aprobadas polo Pleno da Corporación o 26/05/1994 e publicadas no BOP nº 200, do 18/10/1994. Nota: A "Ordenanza municipal de ruidos e vibracións" (páx. 41-54) foi posteriormente derrogada e substituída pola "Ordenanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producida por ruidos e vibracións" (Pleno 28/07/2000; BOP nº 198, do 16/10/2000), tamén dispoñible neste sitio.

Tipos de rutas e sendas

Fichas