Servizos Sociais

Subvencións a entidades sociais

Concédense, en réxime de concorrencia competitiva, atendendo ao interese social dos distintos servizos e proxectos, á súa complementariedade coa oferta pública de servizos sociais, á calidade e ao carácter innovador das prestacións de servizos ofertados, á eficiencia no emprego de fondos públicos e á súa adecuación aos obxectivos fixados pola planificación autonómica en materia de servizos sociais.

Durante o período en que esté activa a convocatoria, no apartado convocatorias e subvencións,poderá consultar a información respectiva e, no seu caso, facer a solicitude dentro do prazo establecido.

Destinatarias

Entidades de interese social, sen ánimo de lucro, que conforme aos seus estatutos ou normas reguladoras, teñan obxectivos e finalidades coincidentes cos establecidos nas Bases das Subvencións, inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións da Concellería de Participación Cidadá do Concello de Vigo e con sede, domicilio social ou delegación permanente no termo municipal de Vigo.

Cada entidade ou agrupación de entidades solicitantes só pode presentar un proxecto á convocatoria.

Proxectos subvencionables

Proxectos, programas e actividades de asociacións e entidades sen ánimo de lucro que se desenvolvan no ámbito territorial da cidade de Vigo no sector específico dos servizos sociais e que teñan como destinatarios a un ou varios dos seguintes colectivos:

A. Familia e Infancia:

  • Proxectos ou actividades que fomenten as habilidades familiares a través de actividades de formación na igualdade e corresponsabilidade dos seus membros, cara á mellora da calidade da actuación parental e a vida familiar.
  • Proxectos ou actividades que favorezan a participación das familias cara á súa integración social.
  • Programas de apoio psicosocial para situacións de dependencia (autocoidado emocional, autoestima, regulación emocional, habilidades de comunicación e resolución de conflictos, etc.) cara á mellora da calidade da vida familiar.

B. Persoas maiores e persoas con discapacidade:

  • Programas de información e/ou formación dirixidos a estes colectivos, familiares e coidadores.
  • Programas ou actividades dirixidas a persoas maiores e/ou con discapacidade que fomenten a súa psicomotricidade.
  • Obradoiros alternativos non coincidentes cos desenvolvidos pola Área de Política Social.

C. Persoas emigrantes, inmigrantes e minorías étnicas:

  • Proxectos socioeducativos e de promoción social dirixidos a estes colectivos socialmente vulnerables.

D. Persoas marxinadas sen fogar:

  • Proxectos de prevención, tanto individual como familiar ou comunitaria, dirixidos a persoas e colectivos en risco de exclusión social ou desprotección.

E. Persoas toxicómanas (alcohólicas e drogodependentes):

  • Proxectos de carácter preventivo, socioeducativo e de promoción da autoestima.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100