Organización Municipal

Grupos Municipais

Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

Os membros das Corporacións Locais, para os efectos da súa actuación corporativa, constituiranse en grupos, mediante escrito dirixido ao presidente da Corporación. Nese mesmo escrito farase constar a designación de voceiro do grupo, puidendo designarse tamén suplentes.

Logo das eleccións realizadas o 26 de maio de 2019, no Concello de Vigo quedaron constituídos os seguintes Grupos políticos (Pleno, ses. extr. e urx. 01/07/2019). Tanto a súa composición como os seus dereitos e deberes atópanse regulados no Título III, arts. 28 ao 34 do Regulamento Orgánico do Pleno.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100