Escudo Concello de Vigo

Organización Municipal

Tenencia de Alcaldía

Oficina de Tenencía de Alcaldía

Artigo 125 da Lei 7/1985, Reguladora das bases do réxime local: Os tenentes de alcalde desígnanse polo alcalde entre membros da Corporación Municipal que forman parte da Xunta de Goberno Local e substitúen a este nas súas funcións pola orde do seu nomeamento nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.  Os tenentes de alcalde teñen o tratamento de Ilustrísima.

Primeira tenente de alcalde:

  • Dª Mª del Carmen Silva Rego, membro da Xunta de Goberno Local e concelleira delegada da área de Patrimonio Histórico.

Segundo tenente de alcalde:

  • D. Francisco Javier Pardo Espiñeira, membro da Xunta de Goberno Local e concelleiro delegado da área de Fomento e Servizos.

Terceira tenente de alcalde:

  • Dª Elena Espinosa Mangana, membro da Xunta de Goberno Local e concelleira delegada da área de Empresa, Economía, Seguridade e Organización municipal.

Cuarta tenente de alcalde:

  • Dª Mª José Caride Estévez, membro da Xunta de Goberno Local e concelleira delegada da aŕea de Urbanismo.

Normativa