Organización Municipal

Tenencia de Alcaldía

Oficina de Tenencía de Alcaldía

Artigo 125 da Lei 7/1985, Reguladora das bases do réxime local: Os tenentes de alcalde desígnanse polo alcalde entre membros da Corporación Municipal que forman parte da Xunta de Goberno Local e substitúen a este nas súas funcións pola orde do seu nomeamento nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.  Os tenentes de alcalde teñen o tratamento de Ilustrísima.

Primeira tenente de alcalde:

  • Dª Mª del Carmen Silva Rego.

Segundo tenente de alcalde:

  • D. Francisco Javier Pardo Espiñeira.

Terceira tenente de alcalde:

  • Dª Elena Espinosa Mangana.

Cuarta tenente de alcalde:

  • Dª Mª José Caride Estévez.

Normativa

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100