Información económica

Exercicio 2009

Orzamento

O Pleno do Excmo Concello de Vigo, na sesión celebrada o 22 de decembro de 2008, aprobou con carácter definitivo o Orzamento Xeral do Concello e os seus Organismos Autónomos Administrativos (Instituto Municipal dos Deportes, Parque das Ciencias Vigo-Zoo, Escola Municipal de Artes e Oficios e Xerencia Municipal de Urbanismo), publicado no Boletín Oficial da Provincia Nº 249 de 26 de decembro de 2008

Liquidación e Conta Xeral

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 5 de marzo de 2010. dando conta o Pleno do Concello na sesión do 26 de abril de 2010.

 Conta Xeral, Rendida por Resolución da Alcaldía de data 13 de maio de 2010. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en Sesión do 04/06/2010. Aprobada polo Pleno da Corporación en Sesión de 06/09/2010.

 

 

Concello de Vigo

 

 • Memoria Conta Xeral   
 • Balance
 • Conta do Resultado Económico Patrimonial
 • Variación capital circulante
 • Cadro de financiamento
 • Estado de tesoureria
 • Liquidación do orzamento de gastos
 • Liquidación do orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado da débeda. Capitais
 • Exercicio corrente. Modificación de crédito no Orzamento de gastos
 • Estado do remanente de tesourería
 • Recadación exercicios pechados
 • Recadación exercicio corrente
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Estado de situación do orzamento de gastos
 • Estado de situación do orzamento de ingresos
 • Indicadores:

 • Consolidado:
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Estado de situación do orzamento de gastos
 • Estado de situación do orzamento de ingresos
 • Estabilidade orzamentaria con axustes 
 • Estado do remanente de tesourería
 • Conta do resultado económico patrimonial

    

 •  

  • Organismos Autonomos
 • Escola Municipal Artes e Oficios 
 • Memoria Conta Xeral   
 • Balance
 • Conta do Resultado Económico Patrimonial
 • Variación capital circulante
 • Cadro de financiamento
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado de situación orzamento de gastos
 • Estado de situación orzamento de ingresos
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Remanente de Tesoureria
 • Instituto Municipal dos Deportes
 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do Resultado Económico Patrimonial
 • Variación capital circulante
 • Cadro de financiamento
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado de situación orzamento de gastos
 • Estado de situación orzamento de ingresos
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Remanente de Tesoureria 
 • Parque das Ciencias VigoZoo
 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do Resultado Económico Patrimoni
 • Variación capital circulante
 • Cadro de financiamento
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado de situación orzamento de gastos
 • Estado de situación orzamento de ingresos
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Remanente de Tesoureria 
 • Xerencia Urbanismo
 • Memoria Conta Xeral
 • Balance
 • Conta do Resultado Económico Patrimonial
 • Variación capital circulante
 • Cadro de financiamento
 • Liquidacion Orzamento de gastos
 • Liquidacion Orzamento de ingresos
 • Liquidacion comparativa gastos
 • Liquidacion comparativa ingresos
 • Estado de situación orzamento de gastos
 • Estado de situación orzamento de ingresos
 • Estado do Resultado orzamentario
 • Remanente de Tesoureria 
 •  

           

   

  Concello de Vigo

  Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100