Escudo Concello de Vigo

Infancia

Axudas de infancia e familia

Lista de trámites

Axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnado de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil (2? etapa), educación primaria e secundaria

Estas axudas teñen por obxecto a concesión de axudas ás familias dos/as alumnos/as de centros docentes públicos e privados concertados, de educación infantil (2a etapa), educación primaria e secundaria obrigatoria, con enderezo en Vigo, para o curso escolar 2022-2023.

As axudas serán por tanto de dous tipos:

1. Axudas para a adquisición de libros e material escolar para Educación Infantil (2ª etapa). No concepto de material escolar inclúese todo o material necesario para o desenvolvemento do curso académico en función das obrigas de cada colexio e as súas técnicas de aprendizaxe (mandilón, chándal, zapatillas deportivas, material informático e material funxible, mochila, uniforme, máscaras, etc.).

2. Axudas para comedores escolares (de setembro a xuño, ámbolos dous incluídos) para alumnos/as matriculados/as nos niveis de Educación Infantil (2a etapa), Educación Primaria e Educación Secundaria Obligatoria.

Programa socioeducativo e de apoio familiar

Servizo educativo e psicosocial de prevención e apoio personalizado, dirixido ás familias (especialmente a aquelas que se atopen nunha situación de vulnerabilidade) e a toda a comunidade.

O PIF atende as problemáticas aparelladas a situacións de risco e de conflito social articulando unha intervención interdisciplinar que favoreza procesos normalizadores para os nenos e as nenas e a súas familias, levando a cabo ademais unha intervención preventiva que impida o posible agravamento do problema detectado.

Obxectivos:

1. Reforzar, estimular e potenciar os recursos persoais das familias, as súas capacidades e habilidades para o correcto desenvolvemento das funcións parentais, fomentando a educación en igualdade e a corresponsabilidade.

2. Pór á disposición das familias atención psicolóxica, recursos e itinerarios socioeducativos.

3. Favorecer a integración, promoción e participación das familias ou unidades de convivencia en todos os ámbitos da vida comunitaria.

4. Previr e atender as situacións que provoquen vulnerabilidade ou risco social, con especial atención aos menores de idade.

5. Promover espazos de encontro de nais e pais enfocados á formación compartida e mellora da educación familiar.

Título de Familia Numerosa

O título de familia numerosa é o documento que se concede para acreditar a condición de familia numerosa, así como na categoría en que a mesma está clasificada e poder facer uso daqueles beneficios que estean establecidos para este tipo de familias, para o que deberá presentarse este título cada vez que queiran beneficiarse das axudas previstas. O título terá validez en todo o territorio nacional.