Xerencia Municipal de Urbanismo

Urbanizacións e Infraestruturas

Servicio de Urbanización e Infraestruturas

  • Enderezo: Xerencia Municipal de Urbanismo. Praza do rei s/n. 36202 Vigo.
  • Teléfonos de información: 986 810 339
  • Web: www.vigo/urbanizacion

A Oficina de Urbanización e Infraestruturas está encargada de tramitar e redactar proxectos de urbanización de iniciativa privada ou pública no desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU).

Entre os servizos que se prestan, están os de emitir  as Actas de Liña e Rasante para todo tipo de desenvolvementos edificatorios, asesoramento sobre a redacción de proxectos de Urbanización e o seguimento e recepción das obras derivadas de estes.

Servizos que se prestan

  • Actas de Liña e Rasante.
  • Informes sobre cumprimento do deber de cesión e urbanización.
  • Redacción tramitación e recepción dos proxectos de urbanización.
  • Asesoramento técnico sobre estes instrumentos.

Trámites de Urbanización e Infraestructuras

A Sede Electrónica proporciónalle unha listaxe cos trámites relacionados con este servizo,  ademais de toda a documentación necesaria, os formularios e impresos, taxas e demais cuestións relacionadas con cada un.

Proxectos

  • Proxecto de Urbanización do Polígono único da área de reparto en SUNC AR-I-01 Barrio do Cura. Aprobación definitiva XGL 03/11/2022 (5282/401)

Convenios

Aprobación do texto inicial do convenio urbanístico de execución do planeamento a subscribir entre o Concello de Vigo e a mercantil Alvariño Inversiones S.L. para a realización de obra de urbanización (prolongación da rúa) na rúa Barxa de Covelo (conexión da rúa Barxa do Covelo coa rúa Gandarón) expediente 325/403

Aprobación do texto inicial do convenio urbanístico para a execución do planeamento no  Ámbito da AOP-21 do Instrumento de Ordenación Provisional de Vigo, expediente 99650/421.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100