Participación cidadá

Trámites

Lista de trámites

Inscrición no Rexistro Municipal de Parellas de Feito

O Rexistro Municipal de Parellas de Feito esta en proceso de eliminación, polo que non se estan realizando novas inscricións. Porén, informámoslle que ten a súa disposición o Rexistro Autonómico dependente da Xunta de Galicia.

Datos de contacto do Rexistro Autonómico dependente da Xunta de Galicia:

  • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Servizo de Xustiza e Administración Local
  • Calle Fernández Ladreda, 43-9º - 36003 Pontevedra
  • Telf.: 986805312 / 986805383 Fax: 986805391
  • Correo-e: parellasdefeito.pr.pontevedra@xunta.gal

Queixas e Suxestións

Este trámite está creado para a defensa dos intereses dos veciños e veciñas nas relacións co Concello. Pode comunicar accións de mellora ou deficencias no funcionamento dos servizos municipais.

Non se admitiran as queixas que estean pendentes de resolución xudicial, as anónimas e aquelas nas que se advirta abuso de dereito, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquelas outras cuxa tramitación irrogue prexuízo ó lexítimo dereito de terceira persoa.

Nota:

Este trámite é exclusivamente para Queixas e Suxestións.

As peticións aos departamentos de cuestións determinadas deberán ir dirixidas ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo, e faranse de forma presencial ou a través da Carpeta do Cidadán.

Rexistro Municipal de Asociacións

Os Concellos deben establecer un rexistro para a inscrición das asociacións que actúen no seu territorio, nos termos e cos efectos previstos no artigo 236 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

O Rexistro Municipal de Asociacións, ten por obxectivo permitirlle ao Concello coñecer o número de entidades existentes no seu territorio, facilitar as relacións entre éstas e o Concello e coñecer os seus fins e a súa representatividade, cara a posibilitar o fomento do asociacionismo e participación cidadá, baixo os criterios de obxectividade, imparcialidade e igualdade.

Solicitude de Cesión do Auditorio do Centro Municipal de Teis

Trámite para solicitar lugares acondicionados para o desenvolvemento de actividades socioculturais.

Solicitude de Espazos e Equipamento nos Centros Municipais

Trámite para a solicitar de lugares acondicionados para reunións, asembleas etc. ou préstamo de material.

Xustificación Subvencións para contribuír ao financiamento dos gastos da organización e difusión de actos sociais e encontros veciñais de fomento da Participación Cidadá, para o ano 2023

Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellaría de Participación Cidadá e Distritos, aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria do 1/09/2023, ten por obxecto a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas ás entidades sociais, asistenciais, culturais, festivas e de lecer, asociacións de veciños e sociedades culturais e recreativas, sen ánimo de lucro, constituídas legalmente como tales e inscritas nos epígrafes correspondentes do Rexistro Municipal de Asociacións, para o desenvolvemento de actividades e programas de interese xeral. Están dirixidas a fomentar o asociacionismo e a participación cidadá, co fin de reforzar a capacidade de autoorganización das entidades asociativas e posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción de calidade de vida e benestar social da cidadanía. Consideranse gastos subvencionables os realizados entre o 16 de outubro de 2022 e o 15 de outubro de 2023, que se encadren nalgún dos seguintes programas:

Programa I: Gastos derivados de actividades de montaxe e desmontaxe de instalacións cubertas ou estruturas mobles similares, sempre que non impliquen cesión a terceiros onde realicen nelas actividades mercantís ou comerciais.

Programa II: Gastos de organización de xogos populares.

Programa III: Gastos para o deseño e impresión de publicacións.

Xustificación Subvencións para o fomento do asociacionismo e da Participación Cidadá 2023

Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellaría de Participación Cidadá e Festas, e aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria do 8/06/2023, ten por obxecto a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas ás asociacións veciñais e sociedades culturais co fin de reforzar a capacidade de autoorganización das entidades asociativas e posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción de calidade de vida e benestar social da cidadanía. Os programas subvencionables, para o cumprimento dos seus fins e o desenvolvemento das súas actividades, son os seguintes programas:

- Programa I: Gastos de mantemento e funcionamento das entidades veciñais

- Programa II: Gastos de mantemento de entidades veciñais que carezan de locais municipais en réxime de cesión ou en outras condicións de uso gratuítas

- Programa III: Gastos en investimento. Equipamento.

- Programa IV: Gastos en investimento. Obras e adquisición de Inmobles

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100