Escudo Concello de Vigo

Igualdade

Trámites de Igualdade

Lista de trámites

Asesoramento e Asistencia Psicolóxica. Proxecto de Atención Psicolóxica a Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero.

Valoración ingreso Casa de Acollida, Asesoramento, Terapia individual, Derivación, Formación a profesionais, Prevención, Intervención en asociacións, colexios...

Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller

Servizo de información e asesoramento as mulleres no que se promove unha intervención pluridisciplinar e integral desde unha perspectiva de xénero, desenvolvendo ao mesmo tempo programas específicos de apoio e atención ás víctimas da violencia. O CMIDM é atendido por unha psicóloga, unha traballadora social, unha avogada e unha auxiliar administrativa. É a vía de entrada á Casa de Acollida para Mulleres Maltratadas de Vigo, así como ao Servicio de Atención Domiciliaria á Infancia (SADI).

Centro de Emerxencia para Mulleres en Situación de Violencia de Xénero

O Concello de Vigo, en colaboración co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e a Secretaría Xeral de Igualdade , ven de pór en marcha o Centro de Emerxencia para Mulleres en situación de Violencia de xénero.

Este Centro, que forma parte da Rede Galega de acollemento, nace coa finalidade de proporcionar aloxamento inmediato e de curta estancia ás mulleres ( e ás súas fillas e fillos) que se atopen inmersas nunha situación de malos tratos, garantíndolles un acollemento de emerxencia mentras se valora a súa situación, se inicia o tratamento ou se efectúa unha derivación a outro dispositivo máis axeitado.

Consulta Xurídica On-line para Mulleres

O Concello de Vigo pon a disposicición das mulleres que estean interesadas un correo electrónico para que poidan facer consultas xurídicas sobre dereito de familia, malos tratos, dereito penal, dereito civil, discriminación sexual, acoso laboral, etc.

As consultas serán respostadas directamente pola avogada do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller, dependente da Concellería de Igualdade do Concello de Vigo.

Información de Servizos e Programas para Mulleres

Servizo de información de recursos non económicos que faciliten a incorporación das mulleres, vítimas de violencia, a nivel sociolaboral e mellorar a súa calidade de vida.

Información e Asesoramento sobre Axudas Económicas para Mulleres

A traballadora social informará do procedemento e das condicións para acceder a estas axudas por parte das mulleres vítimas de violencia e as persoas que dependan dela.

Servizo de Asesoramento Xurídico a Mulleres

Mediante este servizo, as mulleres reciben asesoramento e orientación xurídica referida a calesquera procedementos xurídicos e xudiciais que teñan en trámite, e calquera tipo de información e consulta xurídica referidas o dereito de familia, penal e civil. Asimesmo se lles informa do dereito á xustiza gratuíta, e acerca de outras cuestións ou servizos relacionados con estes temas.

Tamén, dende este servizo se lles deriva a aqueles outros que procedan e conveñan á usuaria.

Servizo de Atención Domiciliaria da Infancia

Este servizo adícase, exclusivamente, ao coidado da prole das mulleres, con escasos recursos económicos e falta de apoios socio-familiares. Denomínase servizo ós desprazamentos que a coidadora realiza ao domicilio da beneficiaria ou lugar indicado para o coidado dos menores.

Subvencións a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte feminino na tempada 2021/2022

Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, cuxa finalidade é promover o deporte feminino a través do apoio económico ás entidades deportivas da cidade de Vigo que fomenten a participación e promoción das nenas e mulleres nas distintas disciplinas deportivas (equipos e/ou individuais), contribuíndo ao financiamento dos gastos ocasionados polo seu funcionamento e a súa actividade deportiva na tempada 2021/2022, ou do ano 2022 no caso das modalidades cuxa tempada sexa anual.

Subvencións para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres durante o exercicio 2022.

Convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, cuxa finalidade é contribuír a financiar os gastos ocasionados polo desenvolvemento de programas e actividades encamiñados ao fomento e á consolidación do asociacionismo feminino, á promoción das mulleres en todos os ámbitos da vida pública e privada, así como na prevención e combate da violencia de xénero, que leven a cabo as entidades sen ánimo de lucro e que se realizasen desde o 30 de outubro de 2021 e o 31 de outubro de 2022 (ambos incluídos).

Cada entidade poderá presentar un único programa que cumpra algunha das seguintes finalidades:

1. - Atender as demandas e necesidades das mulleres en función das seguintes áreas de prioridade establecidas pola Concellería de Igualdade: Educación en Igualdade, Conciliación e Corresponsabilidade; Empoderamento e Liderado, Emprego e Formación, Violencia de Xénero, Atención á Diversidade e Promoción da Saúde e o Benestar.

2. - Promover o investimento de recursos sociais en accións positivas para as mulleres, que favorezan o acceso e permanencia das mulleres naqueles ámbitos onde se atopen subrepresentadas. Promovendo por exemplo: accións formativas en áreas e/ou sectores con escasa presenza feminina, acceso e permanencia de mulleres en postos de responsabilidade ou establecemento de medidas, accións e/ou dispositivos que visibilicen e faciliten a participación das mulleres pertencentes a colectivos en risco de exclusión.

3. - Organizar e promover actividades en ámbitos e/ou áreas tradicionalmente feminizadas, dirixidas á poboación masculina.

4. - Potenciar o asociacionismo feminino, a participación activa das mulleres nos órganos de toma de decisións das asociacións, así como a participación das mulleres en todos os ámbitos de actuación das organizacións.

5. - Impulsar a apertura de novas canles de intervención a favor das mulleres no eido socio-laboral, educativo e familiar, evitando perpetuar os roles tradicionalmente sexistas. Desenvolvendo tanto actividades de sensibilización, como proxectos con actuacións innovadoras que propicien a eliminación de roles e estereotipos de xénero.

6. - Favorecer actividades de investigación, educativas e/ou culturais encamiñadas a poñer en valor e visibilizar a contribución das mulleres á sociedade ao longo da historia.

7.- Promover e visibilizar as achegas e o papel que desenvolven as mulleres nos distintos sectores relacionados coa pesca (extracción, acuicultura, venda, investigación, etc) e/ou nos oficios derivados do mar, como redeiras, conserveiras, armadoras, mariscadoras, etc.

8.- Organizar actividades dirixidas a facilitar a adquisición de competencias e habilidades básicas para unha maior autonomía das mulleres: de carácter formativo, ou de carácter cultural, artístico ou de ocio.

9- Concienciar e formar a homes e mulleres a través da impartición de módulos formativos sobre xénero e Igualdade de Oportunidades (IO) impartidos por profesionais especializadas con formación acreditada neste eido.

Teléfono da Muller

Servizo municipal de información e asesoramento telefónico para mulleres, dirixido especialmente ás vítimas da violencia.

Atendido as 24 horas do día por persoal especializado, asegura unha orientación inmediata e precisa sobre recursos e servizos existentes na comunidade, achegándolles ás mulleres víctimas da violencia información urxente sobre recursos legais e sociais ao seu alcance e apoio e atención en situacións de angustia.